ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2201 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

По делото е постъпило писмено становище с вх. № 1788/22.02.2017 г.   от юрисконсулт К. - процесуален представител на жалбоподателя, в което заявява, че поради неотложни причини няма да се яви в съдебно заседание и че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, както, и че няма да сочи други доказателства.

Моли делото да бъде отложено за изслушване на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

          ОТВЕТНИКЪТ Община Поморие, редовно уведомен, представлява се от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен, не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 1807/22.02.2017 г. от процесуалния представител на заинтересованата страна, в която прави искане да не бъде даван ход на делото, поради здравословни проблеми на същия, както и делото да бъде отложено за друга дата предвид неизготвяне на експертното заключение.

 

По хода на делото:

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Счита молбата на процесуалния представител на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за неоснователна, тъй като към нея не са приложени доказателства, от които да е видно, че процесуалният представител и законният представител на дружеството не могат да се явят поради препятствие, което не могат да отстранят, поради което не е налице основанието по чл. 139, ал. 1 АПК за отлагане на делото.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 821/27.01.2017 г. от жалбоподателя „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД, в която уточнява искането си с оглед указанията, дадени в предходно съдебно заседание от съда, като моли решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, от 25.03.2016 г. да бъде отменено като незаконосъобразно, в условията на евентуалност, като се определи стойността на дължимото обезщетение до действително дължимия размер.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от вещото лице С.Р. с вх. № 1773/22.02.2017 г., в която моли да бъде отведена от изготвянето на допуснатата съдебно-техническа експертиза, тъй като не притежава лиценз за оценка на земеделски земи.

 

АДВ. Г.: Оспорваме жалбата с така направеното уточнение. Във връзка със съдебно-техническата експертиза следва да бъде назначено друго вещо лице, което да я изготви. Ако може, на вещото лице да бъде указано при изготвяне на експертизата да използва метода на пазарния аналог, като използва реално изповядани сделки със земеделски земи в същото землище или в близко землище до това на жалбоподателя.

 

Съдът счита, че следва да замени назначеното вещо лице, като му бъде указано при изготвяне на експертизата съобрази метода на пазарния аналог, като използва реално изповядани сделки със земеделски земи в същото землище или в близост до това на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението от 19.01.2017 г., с което е назначено вещото лице Р..

НАЗНАЧАВА за вещо лице Т.Д.Ч..

УКАЗВА на вещото лице, че при изготвяне на експертизата следва да съобрази и метода посочен от ответника.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  23.03.2017 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

       СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: