ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2201 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.  

          ОТВЕТНИКЪТ Община Поморие, редовно уведомен, представлява се от адвокат Г., с пълномощно по делото.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

          Явява се вещото лице Т.Ч..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3826/19.04.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя – юрисконсулт К., в която заявява, че счита, че не са налице пречки за даване ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          По делото е постъпило с вх. № 3579/10.04.2017 г. допълнително писмено заключение от вещото лице Ч., което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3826/19.04.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя – юрисконсулт К., в която заявява, че няма пречки да се приеме заключението. Заявява, че няма да сочи други доказателства и изразява становище по същество.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, което е със снета в предходно съдебно заседание самоличност, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Сравняваният имот, за който сте открили нотариален акт, той в рамките на населеното място ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 2 от заключението съм описала извършената покупко-продажба, която е на два съседни имота, в рамките на ТКЗС, което е показано на схемата с жълто. Една улица дели имота от населеното място.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: В предходната експертиза сте посочили, че по метода на пазарния аналог следва да има три сделки (оферти), които да се оценяват. В случая има само една. Това може ли да бъде обективен критерий за извеждане на пазарен аналог?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип е желателно да има повече сделки. В случая аналогът от реализирана сделка е един, но ако правим аналогия на ЗОС при оценка на имоти за отчуждаване, там може да се прави оценка върху един имот, докато в ЗДС трябва да бъдат два аналога. Затова казвам, че е по-добре да бъдат повече, за да има мярка. Затова цената, която съм извела в основното заключение смятам, че е по-точна.

          ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Фактът на отдалеченост на имота от населеното място дали е отчетен?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. При оценките в основното и допълнително заключения са приложени корекционни коефициенти, които отчитат тези разлики.

          АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: На какво се дължат разлики в оценките на основното заключение на вещото лице, където е посочена сумата 2433 лв., в допълнителното заключение цената става 3 680 лв., а от друга страна сумата, посочена в протокола на общината, с който е направена оценката е 1 254 лв., като дава се неточност на оценките и се получават различни цени?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тука говорим за експертна пазарна оценка, като всяка една такава е субективна оценка, единствено данъчните и базисните оценки, независимо от това кой ги е изготвил, трябва да бъдат еднакви. Оценката, която е дадена от Комисията при община Поморие я поисках, но не ми предоставиха оценката, по която е изготвен протоколът. Беше ми отговорено, че по принцип те нямат оценка, а ползват някакви примерни еталони, които ползват в началото на годината и след това коригират коефициенти. Такива еталони не ми бяха представени. Докато моето основно заключение се базира на офертни цени, които са коригирани с различни коефициенти, включително и с коефициенти за пазарна реализация и втората цена по реализирана сделка, но пак казвам това е една сделка и няма база за сравнение с други такива.

          АДВ. М.: Считам, че в конкретния случай заключенията на вещото лице – основното и допълнителното и това, което е изготвено от общината създава необективност на оценката, поради което моля да допуснете тройна съдебно-техническа експертиза със същите задачи, като ще посочим вещо лице от наша страна в определен от Вас срок.

          АДВ. Г.: Ако съдът прецени, не се противопоставям на искането.

          Да се приеме заключението.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице Ч. като обективно и безпристрастно изготвено. Счита, че не са налице основания за назначаване на тройна съдебна експертиза, предвидени в чл.201 ГПК,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит, съгласно представената справка-декларация. (изд. Р.К.О.-500лв. на 20.04.2017 г.)    

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на тройна съдебна експертиза.

 

          СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ, като взе предвид изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. Г.: Моля при постановяване на съдебния акт да не вземате предвид заключението на допълнителната експертиза поради факта, че същото е изготвено въз основа на една сделка и не е осъществено по метода на пазарния аналог, а и както вещото лице заяви за имота и пазара в този регион и по-обективна е оценката, която е дадена в основното заключение, което моля да вземете предвид при постановяване на решението.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

          АДВ. М.: Моля да отхвърлите жалбата на „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД като неоснователна. Моля да остане определеното обезщетение, което е изготвено от Комисията при Община Поморие, която е била назначена и е отразено в размер на 1 254 лв.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото, за което сме представили пълномощно, в което са описани 150 лв.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.34 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: