ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.01.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2201 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

          ОТВЕТНИКЪТ Община Поморие, редовно уведомен, представлява се от адвокат Г., с пълномощно от днес.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М., с пълномощно от днес.

 

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 507/19.01.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя, в която заявява, че няма да се яви в съдебно заседание, както и че няма пречки за даване ход на делото.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „ЕВН България елекреоразпределение“ ЕАД, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, ЕИК 115552190, чрез юрисконсулт П.К., против Решение от 25.03.2016г. на комисия по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за определяне на обезщетение във връзка с възникнало на основание чл.64 от Закона за енергетиката сервитутно право в поземлен имот пл. № 35033.7.411, местността „Пъдарска могила“, по кадастралната карта на гр. Каблешково, за частта за имота, засегната от ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV „Ахелой“ (решение на комисията по чл.210 от ЗУТ).

С вх. № 11875 от 23.12.2016г. по делото е постъпила административната преписка.

По делото с писмо вх. № 11994 от 29.12.2016г. са постъпили писмени  доказателства от жалбоподателя „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД.

 

Съдът ДОКЛАДВА становище от заинтересованата страна „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД с вх. № 381/16.01.2017 г., в което се изразява становище за неоснователност на жалбата, както и становище по доказателствените искания в жалбата.

 

АДВ. Г.: Жалбоподателят няма правен интерес от постановяване на решението да бъде намален размерът, на обезщетението което се дължи. За мен е абсолютна липса на правен интерес. Ако се изпълни неговото искане и бъде намалено обезщетението, резултатът ще бъде неблагоприятен за него. Да се приемат представените доказателства.

АДВ. М.: Считам жалбата за неоснователна и че определеното обезщетение е изготвено с всички способи за определяне на обезщетението от вещото лице.

Поддържам изцяло становището на „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД, подадено чрез втория процесуален представител, който е упълномощен с пълномощно № 816/22.01.2015 г.

Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства.

С оглед искането в жалбата за намаляване размера на обезщетението, съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя да уточни искането си с оглед преценката за наличие на правен интерес. За процесуална икономия, съдът счита, че следва да се произнесе по доказателствените искания  в жалбата. С оглед твърденията в нея, счита искането за назначаване на съдебна експертиза за основателно. Вещото лице, след като извърши проверка в службите на Община Поморие и след като запознае с документацията по оспорваното решение и събраните по делото доказателства, да отговори на въпроса в жалбата на стр. 5 от делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх. № 11875/23.12.2016 г. писмени доказателства.

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 11994/29.12.2016 г. от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИЕМА представените със становището на заинтересованата страна писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебна-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка в службите на Община Поморие и след като се запознае с документацията по оспорваното решение и събраните по делото доказателства, да отговори на въпроса, поставен в жалбата (на лист 5 от делото): каква е площта на сервитутната зона на електропровода в частта на трасето, преминаваща през поземлен имот пл. 35033.7.411, местността „Пъдарска могила“, по кадастралната карта на гр. Каблешково, съгласно разпоредбите на Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, и какъв е размерът на дължимото обезщетение по чл. 64 от ЗЕ, като се съобразят пазарните цени на имотите за съответната територия и конкретното предназначение на поземлен имот пл. № 35033.7.411, местността „Пъдарска могила“, по кадастралната карта на гр. Каблешково.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 500 лв., който да бъде внесен в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок бъде представено доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Р., която да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след внасяне на депозита.

В 3-дневен срок от получаване на съобщението, жалбоподателят да уточни искането си – дали поддържа заявеното в жалбата искане за намаляване на определеното обезщетение.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.02.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.54 часа.

   СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: