ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2201 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За „Вихър” ЕООД се явяват управителят Н. Т. и адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Адвокат К.- Да се даде ход на делото. Искам да уточня и заявявам, че оспорваме АУЗД № АУ.007223/26.09.2014г., потвърден с решение № 70-00-6262/21.10.2014г.

Юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Вихър” ЕООД против АУЗД № АУ.007223/26.09.2014г. издаден от орган по приходите при дирекция МДТД при Община Бургас, потвърден с решение № 70-00-6262/21.10.2014г

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат К.- Поддържам жалбата и доказателствените искания, който са направени за разпит на един свидетел, който да установи, че имотът не се е ползвал и че не е консумирана ел.енергия, начислената от ЕVN, което пък е станало основание за издаване на този акт е в следствие на ползването на имота. Ние твърдим и оспорваме таксата от 748лв, как е изчислена, ние твърдим, че не дължим тази сума. Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт М.- Оспорвам жалбата. Не се противопоставям на искането на ответната страна. Искам да представя удостоверение за компетентността на органа издал акта. С цел да се съкрати производството, а и тъй като административната тежест е наша, ще уточня, че за 2012г. установената сума от 748,78 лв. е сбора от трите услуги, като 208,49лв. е за услугата по поддържане на чистотата, а разликата до 748,78 е всъщност това, което жалбоподателя оспорва, т.е. за сметосъбиране и сметоизвозване.

 

СЪДЪТ По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт, както и днес представеното от ответната страна удостоверение № 24-00-1976/1/10.11.2014г.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ГРУДОВ, роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, ж-к Изгрев, бл. 40, вх.6, ет.7, българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде говори истината.

Свидетелят ГРУДОВ на въпросите на адвокат К.: Живея в к-с Изгрев, бл.112, живея там от края на 2011г. Това е кооперация, има сутерен. Сутеренът е собственост на строителя на кооперацията, оказа се че е „Вихър” ЕООД. Сутеренът не се ползва, последно беше на замазка, не беше годен за употреба. Това е към началото на 2012г. В сутерена не е извършена никаква търговска или друга такава дейност. Зимата, когато съм слизал долу, имаше наводнение, времето беше лошо и съм бил свидетел на обезводняването, включването на помпи и видях кабели, които отиваха нагоре към партера, за довършителни дейности. Сутеренът тогава беше в груб строеж.

 

Юрисконсулт М. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат К.- Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт М.- Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат ГЕОРГИЕВ – Моля да поставите решение, с което да отмените до размера на разликата констатирана в АУЗД, както и да ни присъдите разноски.

Юрисконсулт М. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразен издадения акт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: