ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2200 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.М.Х., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. А.А. с пълномощно на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ КАТ ПРИ ОД НА МВР - БУРГАС, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Р.М.Х. против заповед № 769-з-58/19.06.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОДМВР – Бургас, с която на основание чл.19 от Наредба №І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, на жалбоподателката е иззето българско СУМПС № ***, кат.В, АМ, В1, издадено на 19.12.2017 г. от ОДМВР – Бургас.

АДВ.А.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът съобразно изявлението на страната като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.А.: В приетото изменение на чл.151, ал.2 от ЗДвП е посочено, че свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, завършили 10 клас, с изключение на случаите в правилника за изменение на ЗДвП, където е записано в параграф 16, че лицата, завършили основно образование или 10 клас по реда на отменения Закон за народната просвета, до влизане в сила на този закон, т.е. 26.09.2018  година, получават СУМПС по досегашния ред. Такъв е случаят с моята доверителка. Същата е завършила основно образование през 201 6година-2017 година, като дипломата е издадена, видно от копието към делото на 25.07.2017 г. За завършилите основно образование по отменения Закон за народната просвета, включително и завършилите 8 клас през 2018 г., съответно се представя копие от документ за завършено най-малко основно образование. Неправилно се тълкува и прилага променената разпоредба на чл.151, ал.2 от ЗДвП, както и Правилника за прилагането на на ЗДвП, което води до извода, че заповедта е незаконосъобразна.

         Моля за решение, с което да се отмени изцяло издадената заповед като незаконосъбарзна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: