ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2200 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Голдън Бъг” ЕООД с управител С.М.А. - редовно уведомен, се явява адв. А. представя  пълномощно.

         За ответника Общински съвет Несебър - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Голдън Бъг” ЕООД с ЕИК по Булстат 102060805, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, кв. „Младост” бл.29, представлявано от С.М.А. против Решение № 885 на Общински съвет Несебър обективирано в Протокол № 25 от 01.09.2014 за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Адв. К.: Оспорвам жалбата. Представям заверено копие от приемо-предавателен протокол от 04.03.2015 г. на основание решение № 885 от протокол № 25/01.09.2014 г. за предаване на управителя на дружеството-жалбоподател материалите, които се съхраняват в архива на ОбС, въз основа на които са приети решения на ОбС, подписано от представители на дружеството-жалбоподател и Общински съвет Несебър; Удостоверение № 1747 от 03.12.2007г. за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС; Препис-извлечение от Протокол № 3/20.12.2007г. по т. 5 от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 122/14.12.2007г. от кмета на Община Несебър, относно определяне на ТБО в община Несебър за 2008г. Доказателствата се представят с оглед на това, че по т. 2 от жалбата независимо, че не представлява обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, е предоставено удостоверение на С.Д., с което е удовлетворено искането по т.4 от Заявлението за достъп до обществена информация. В архива на Общински съвет Несебър към докладните записки, въз основа на които се приемат въпросните решения, няма представен лиценз на И.Г. По представения заверен препис от Решение № 59/2007г., след като съобрази диспозитива на т. 2 от решението, съдът да съобрази дали исканата информация наречена от жалбоподателя „протокол за работата на работна група”, която видно от диспозитива на Решение № 59/2007 г. трябва да бъде създадена от кмета на общината, като считаме, че не следва да бъде квалифицирано като обществена информация и по тази причина е отказано. По т. 3 е отказана да бъде предоставена такава информация, тъй като изисканата информация е служебна.

 

Адв. А.: Изложеното от колегата е незаконосъобразно и противоречи на разпоредбата на чл. 13, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация. Лиценз на лицето, което сме поискали няма. По чл. 37, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, във вр. с § 6, т. 1 надделява обществения интерес по който ответната страна не предоставя достъп.

 

Реплика на адв. К.: Заявих, че към съответното решение № 495, обективирано  в протокол № 14/29.01.2009г., което е внесено от общинската администрация, няма предоставен друг лиценз, а дали е следвало да бъде представен, не е предмет по приетото решение на Общински съвет Несебър. 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание доказателства: Приемо-предавателен протокол от 04.03.2015 г. на основание Решение № 885 от Протокол № 25/01.09.2014 г.; Удостоверение № 1747 от 03.12.2007г. за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС; Препис-извлечение от Протокол № 3/20.12.2007г. по т. 5 от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 122/14.12.2007г. от кмета на Община Несебър, относно определяне на ТБО в община Несебър за 2008г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. А.: Моля да уважите жалбата и да присъдите на дружеството-жалбоподател направените по делото разноски по списък, който представям. Ще представя писмена защита.

 

Адв. К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. В жалбата не са наведени конкретни доводи относно незаконосъобразността на отказа, а изложените доводи са неотносими към спора. С оглед естеството на исканата информация, същата не може да бъде квалифицирана като обществена, а  цели получаването на информация от дейността на  работна група, за която не се налага изискването да бъде съставен протокол. Жалбоподателят хипотетично твърди, че има наличие на протокол. По закон за работната група няма изискване да се съставя протокол. Информацията от дейността на работната група по своя характер е служебна и същата подпомага кмета да изработи становище за удължаване срока на жалбоподателя.

Представям списък за направените деловодни разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: