Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 730                     от 13.04.2018 год.    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, втори състав, на двадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Б. Ч. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 21 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 76а, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бул. „Д. Димов“ (Панорамен път), представлявано от управителя д-р С.И., чрез пълномощника си адв. М.М.-Ж. *** с адрес за връчване на съобщения – гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 184, вх. 1, ет. 1 против т. 2 и т. 3 от Писмена покана изх.№ 29-02-975/12.12.2017 год., издадена от директора на РЗОК Бургас, с която в обжалваната част, жалбоподателя е приканен да възстанови доброволно неоснователно получена сума в размер на 1454,00 лева. В жалбата е заявено твърдение, че административния акт – писмена покана в обжалваната му част, относно искането за възстановяване на заплатени за болнична помощ суми, отразено в т. 2 и т. 3 е незаконосъобразен, издаден при неспазване на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. В подкрепа на това твърдение, в жалбата са развити подробни доводи и аргументи. В съдебно заседание, жалбоподателя чрез процесуалния си представител адв. М.М.-Ж. ***, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея, не ангажира допълнителни доказателства и претендира присъждане на разноски.

Ответната страна – Директора на РЗОК гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Е.Й., оспорва жалбата като неоснователна, ангажира допълнителни писмени доказателства, представя подробни писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

На 05.05.2017 год. в гр. Бургас, между НЗОК, представлявана от Директора на РЗОК Бургас, като възложител и „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, представлявана от д-р С. С. И., като изпълнител е сключен Договор № 020623 за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

С доклад, вх. № 02/91-70/18.10.2017 год., Началника на отдел „ДКБМП“ е сезирал Директора на РЗОК Бургас относно извършен предварителен контрол на отчетената документация за периода 01.09.2017 год. – 30.09.2017 год. на ЛЗ за БП. В доклада е посочено, че след извършена проверка на месечния отчет, обработен на база ежедневно подаваните електронни отчети от лечебните заведения в НЗОК, във връзка с чл. 351, ал. 1 от Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2017 год. са установени ЗЗОЛ с повече хоспитализации за периода 01.09.2017 год. до 30.09.2017 год., като констатираните случаи са описани в табличен вид. С оглед на тези констатации, Началника на отдел „ДКБМП“ е предложил на Директора на РЗОК Бургас за проверка във връзка с чл. 341, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2017 год., случаите от справки № 1, № 2, № 3 за м. септември 2017 год. Към докладната са приложени и цитираните в доклада справки.

Със Заповед № РД-25-1790/14.11.2017 год., на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 72, ал. 3 от ЗЗО, Директорът на РЗОК Бургас е разпоредил извършване проверка на „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД по изпълнение на ИД № 020623/05.05.2017 год. за оказване на БП по КП и ИД № 021714/05.05.2017 год. за оказване на БП по АПр със срок на проверката до 30.11.2017 год. и вид на проверката – тематична. В заповедта са определени и съответните задачи: 1. Контрол относно спазване на изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017 год. и ЗЗО по отношение на дейности месец октомври 2017 год. по Приложение № 2 от Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 год.; 2. Контрол относно спазване на изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017 год. и ЗЗО при повторна хоспитализация на ЗОЛ по КП, съгласно справка на РЗОК Бургас за дублирани хоспитализации по една и съща КП в рамките на 30 дни; 3. Контрол относно спазване на изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017 год. и ЗЗО по отношение на дейности месец октомври 2017 год. по Приложение № 1 от Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 год.; 4. Контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017 год. и ЗЗО, съгласно Доклад с вх. № 02/91-70/18.10.2017 год. на началник сектор „ДКБМП“. Със заповедта са определени и двама служители – д-р К. А. И. – контрольор от отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас и д-р А.А.Б. – контрольор в отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас, които да извършат проверката, като е указано, за резултатите от същата да бъде съставен и връчен констативен протокол в два екземпляра – един за обекта на проверката и един за РЗОК. При констатирани нарушения, в заповедта е указано да се спазят разпоредбите на чл. 74, чл. 76а и чл. 76б и административнонаказателните разпоредби на ЗЗО, ЗАНН. Видно от положените подписи на екземпляра от заповедта, приложен по делото, същата е била редовно връчена от проверяващите – д-р К. И.и д-р А. Б. на представляващия лечебното заведение – д-р С.И. на 14.11.2017 год.

Във връзка с така постановената заповед, на 14.11.2017 год. и 15.11.2017 год. определените контрольори в отдел „ДКИОД“ при РЗОК Бургас - д-р К. И. и д-р А. Б. са извършили указаната проверка на „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, представлявана от д-р С. С. И., като резултатите от същата са обективирани в Протокол № 1613/15.11.2017 год. Видно от цитирания протокол, при извършената проверка, по задачи 1 и 3 не са констатирани нарушения, като такива са констатирани по задачи 2 и 4. Относими към настоящия съдебен спор по оспорване на писмената покана са констатираните нарушения, обективирани в т. 4 от Протокол № 1613/15.11.2017 год. по която са проверени 6 броя ИЗ на 3 броя ЗОЛ с повече хоспитализации в лечебното заведение, съгласно Доклад с вх. № 02/91-70/18.10.2017 год. на началник сектор „ДКБМП“, а именно:

4.1. ЗОЛ С.И. Д. с ЕГН ********** е хоспитализиран в лечебното заведение, както следва:

- хоспитализация от 21-23.08.2017 год. с ИЗ № 5920 по КП № 71 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво“ с окончателна диагноза Полипус сигме, Колон иритабиле;

- хоспитализация от 23.08-01.09.2017 год. с ИЗ № 5969 по КП № 175 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години“ с окончателна диагноза Са колонис десценденс.

При проверката е установено, че по време на хоспитализацията по ИЗ № 5920 по КП № 71, въпреки приложеното лечение е налице необходимост от оперативно лечение и пациента е насочен за провеждането му. При постъпване на пациент по терапевтична КП, по която са извършени диагностично-терапевтични процедури и доказаната диагноза в хода на лечението по тази КП индикира оперативно лечение, на изпълнителя на болничната помощ се заплаща само хирургичната КП. С оглед на това, в протокола е вписана констатацията, че ИЗ № 5920 е заплатено неоснователно. Предвид това и на основание чл. 348 от НДР за медицинските дейности за 2017 год. и чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО, в протокола е вписано, че е съставен Протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 год. за ИЗ № 5920;

4.2. ЗОЛ С. Р. Н. с ЕГН хоспитализирана в лечебното заведение, както следва:

- хоспитализация от 25-27.08.2017 год. с ИЗ № 6033 по КП № 197 „Консевративно лечение на остри коремни заболявания“ с окончателна диагноза Илеус механикус, Статус пострезекционем сигме про Са сигме.;

- хоспитализация от 28.08-01.09.2017 год. с ИЗ № 6060 по КП № 71 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво“ с окончателна диагноза Колитис хроника, Илеус механикус пер адхезионем.

При проверката на медицинската документация, водена по време на двата болнични престоя е установено, че реално се касае за една хоспитализация, отчетена по две клинични пътеки. Видно от ИЗ № 6033, пациентката е приета за овладяване на илеусните прояви по КП № 197 и след това насочена за клинично уточняване и провеждане на ФКС по КП № 71. И при двата болнични престоя пациентката е хоспитализирана в същата стая на същото легло. В протокола е вписано, че НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една клинична пътека за лечение на основно заболяване, придружаващите заболявания и усложненията. В този смисъл е обоснован извода, че ИЗ № 6060 е заплатено неоснователно. С оглед на това и на основание чл. 342 от НДР за медицинските дейности за 2017 год. и чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО, в протокола е вписано, че е съставен Протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 год. за ИЗ № 6060;

4.3. ЗОЛ К. А. Ф. с ЕГН ********** е хоспитализирана в лечебното заведение, както следва:

- хоспитализация от 01-04.09.2017 год. с ИЗ № 6211 по КП № 74 „Диагностика и лечение на заболявание на хепато-билиарната система, панкреаса и перитонеума“ с окончателна диагноза  Остър Холецистит;

- хоспитализация от 05-08.09.2017 год. с ИЗ № 6313 по КП № 69 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт“ с окончателна диагноза Полип на сигноидалната част на колона, Хроничен ерозивен гстрит.

В протокола е вписано, че видно от медицинската документация на ИЗ № 6313 пациентката се е оплаквала от болки по хода на колона повече по фланговете, които от няколко дни се засилили, имала чести изхождания с оскъдно кървене. Оплакванията и колитните симптоми са били налице още по време на първата хоспитализация с ИЗ № 6211 по КП № 74, когато пациентката е следвало да бъде лекувана комплексно, а не да бъде насочвана за ФКС с отчитане на нова хоспитализация по КП № 69. Посочено е, че НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една клинична пътека за лечение на основното заболяване, придружаващите заболявания и усложненията. С оглед на това е обоснован извод, че ИЗ № 6313 е заплатено неоснователно. С оглед на това и на основание чл. 342 от НДР за медицинските дейности за 2017 год. и чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО, в протокола е вписано, че е съставен Протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 год. за ИЗ № 6313.

В заключителната част, като съставил(и) протокола е вписан единствено д-р А. Б. – контрольор, който е положил и подпис. Липсва подпис на другия участвал в проверката контрольор – д-р К. А. И.. Така съставения протокол е бил връчен на 16.11.2017 год. на представляващия лечебното заведение – д-р С. С. И., който е положил подпис, за това, че е запознат с констатациите.

На същата дата е изготвен и Протокол за неоснователно получени суми (ПНПС) № 1618/15.11.2017 год., съставен на основание чл. 76а от ЗЗО и Заповед № РД-25-1790/14.11.2017 год. В ПНПС отново е вписано, че на 14.11. и 15.11.2017 год. е извършена проверка от подписаните д-р К.А.И. и д-р А.А.Б. – контрольори в отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас на „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД по изпълнение на ИД № 020623/05.05.2017 год. за оказване на БП по КП и ИД № 021714/05.05.2017 год. за оказване на БП по АПр с посочените 4 задачи. В ПНПС като точки 1, 2 и 3 са вписани констатациите, обективирани в т. 4.1., 4.2. и 4.3. от Протокол № 1613/15.11.2017 год., като единствено е допълнено, че по констатация 4.1. неоснователно получената сума е в размер на 483,20 лева, по т.4.2. неоснователно получената сума е в размер на 604,00 лева и по т. 4.3. неоснователно получената сума е в размер на 850,00 лева или общо неоснователно получената сума е в размер на 1937,20 лева, която изпълнителя е длъжен да възстанови. Видно от приложения ПНПС, в заключителната част на същия, като проверяващ отново е вписан само д-р А. Б., който е положил и подпис. Вписване на името на другия проверяващ – д-р К.И.и положен подпис от нея отново липсва. Така съставения ПНПС е връчен на представляващия лечебното заведение на 15.11.2017 год.

На 21.11.2017 год., Т. С.-Х. – началник отдел „ДКИОД“ в РЗОК е изготвила докладна записка до Директора на РЗОК Бургас, в която дословно са преписани констатациите, обективирани в Протокол № 1613/15.11.2017 год. и ПНПС по чл. 76а от ЗЗО № 1618/15.11.2017 год. В докладната записа е вписано, че възражение на изпълнителя не е постъпило.

На 22.11.2017 год. в РЗОК Бургас е постъпило възражение от „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, представлявано от управителя С.С.И.срещу Протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 год. на проверяващия д-р А. Б. – контрольор от отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас. Във възражението са оспорени констатациите по т. 2 и т. 3 от ПНПС, като в подкрепа на това оспорване са развити подробни доводи и аргументи. Във връзка с така депозираното възражение, началник отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас е изготвил становище с № 02/259-100/04.12.2017 год., в което са  приповторени констатациите, обективирани в т. 2 и т. 3 от ПНПС и е формирано заключение, че на основание чл. 342 от НРД за м.д. за 2017 год. сумите изплатени за ИЗ № 6060 и ИЗ № 6313 следва да бъдат възстановени.

Във връзка с горното, Директора на РЗОК Бургас е изпратил до управителя на  „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД оспорената в настоящото производство Писмена покана с изх. № 29-02-975/12.12.2017 год. на основание чл. 76, ал. 3 от ЗЗО, в която като мотиви са вписани възложената и извършена проверка от служители на РЗОК, както и констатациите, обективирани в т. 1, т. 2 и т. 3 от ПНПС № 1618/15.11.2017 год. Посочен е и общия размер на подлежащите на възстановяване суми – 1937,20 лева. С оглед на това и съгласно чл. 76, ал. 3 от ЗЗО, административния орган е приканил лечебното заведение в 14-дневен срок от получаване на писмената покана доброволно да внесе дължимата сума по посочена сметка на РЗОК Бургас. Вписано е също, че при липса на доброволно изпълнение в срок, дължимата сума ще бъде прихваната от последващо плащане по сключения договор. Така изготвената покана е получена на 14.12.2017 год. от лечебното заведение.

Недоволен от така постановения административен акт, представляващия „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД е оспорил Писмена покана изх. № 29-02-975/12.12.2017 год., по което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспорената покана е незаконосъобразна, издадена при неспазване на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи. На първо място, дружеството жалбоподател е изложило доводи във връзка с допуснатите процесуални нарушения в хода на административното производство. Като такива се сочи обстоятелството, че съгласно заповедта на Директора на РЗОК Бургас, проверката е следвало да се извърши от двама служители. Видно от Протокола за извършената проверка, така и в ПНПС, като извършили проверката са вписани и двата контрольори, но подпис в тези документи е положил само единия от тях. В този смисъл е формирано твърдение, че оспорената покана е незаконосъобразна, тъй като е постановена въз основа на проверка извършена от нелегитимен, непълен състав. На следващо място, като процесуално нарушение е посочена липсата на мотиви в писмената покана. В този смисъл е посочено, че в поканата са преповторени констатациите, обективирани в ПНПС, като липсват собствени мотиви или изводи, формирани от административния орган въз основа на събраните в производството доказателства. Относно липсата на мотиви е посочен и факта, че в писмената покана липсва въобще посочване на постъпилите против ПНПС възражения, а още по-малко има анализ и становище по същите. В жалбата са развити и подробни доводи по съществото на спора, като са оспорени твърдяните нарушения, посочени в т. 2 и т. 3. По отношение на нарушението, вписано по т. 2, жалбоподателя е заявил, че в случая не е налице липса на лечение на основно заболяване (каквито констатации липсват както в протокола от извършената проверка, така и в ПНПС). Заявено е също, че не са налице и приетите от административния орган придружаващо заболяване или усложнение (които изцяло не са описани), тъй като се касае за отделно заболяване, за което е предвидена отделна клинична пътека, в която са регламентирани различни изисквания за индикации за хоспитализиране и различен диагностично-лечебен алгоритъм. По отношение на т. 3 в жалбата отново са развити подробни доводи, че в случая се касае за две отделни клинични пътеки, като липсват констатации за неспазен диагностично-лечебен алгоритъм по която и да е от тях.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания административен акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, но при нарушаване на административнопроизводствените правила за неговото издаване и при неправилно приложение на материалния закон.

Нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК определя, че съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК.

Оспорената писмена покана е издадена от административен орган с териториална компетентност. Съгласно чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, която се връчва на изпълнителя на медицинска и/или дентална помощ. В този смисъл, писмената покана, предмет на настоящото производство е издадена от компетентен орган, в кръга на правомощията му.

Независимо от това, настоящия съдебен състав намира, че писмената покана е съставена при допуснато съществено процесуално нарушение, което обосновава нейната незаконосъобразност на собствено основание. В текста на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО е указано, че контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. В настоящия случай, между жалбоподателя „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е сключен Договор № 020623/05.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по КП. Анализът на установената и описана по-горе фактическа обстановка обосновава извод, че е допуснато нарушение на цитираната по-горе норма на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО. Както се посочи, в Заповед № РД-25-1790/14.11.2017 год. на Директора на РЗОК Бургас е указано, възложената проверка да се осъществи от двама контрольори от отдел „ДКИОД“ – д-р К.А.И. и д-р А.А.Б.. Както в Протокола за извършената проверка № 1613/15.11.2017 год., така и в ПНПС № 1618/ 15.11.2017 год. изрично е вписано, че именно тези двама контрольори са извършили проверките, като вписания и в двата документа израз „долуподписаните“ обосновава извод, че именно тези двама служители са изготвили двата документа, в които са обективирани именно техните констатации. В случая обаче и в двата документа липсва подпис от извършилия проверката контрольор - д-р К.А.И.. В този смисъл, както Протокол № 1613/15.11.2017 год., така и Протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 год. се явяват нищожни, поради липсата на подпис на лице, посочено като автор на тези документи. Съгласно регламентирания в чл. 76а от ЗЗО процесуален ред, изрично упълномощените контролни органи по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО извършват проверки, като при констатирани случаи на неправомерно получени суми, без данни за наличие на нарушение се съставя протокол за неправомерно получени суми, като въз основа на него, директора на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите. В настоящия случай, писмената покана е издадена въз основа на нищожен (неподписан от един от посочените в него съставители) протокол за неправомерно получени суми, поради което, писмената покана се явява незаконосъобразна. Съгласно правната теория и практика, нищожните актове не пораждат целените с тях правни последици, поради което, в настоящия случай, оспорената писмена покана е съставена в нарушение на нормата на чл. 76а от ЗЗО, поради липсата на валиден протокол за неоснователно получени суми.

Освен посоченото по-горе, липсата на подпис на един от двамата контрольори, които са извършили проверка основателно поставя въпроса, доколко обективираните в протокола и в ПНПС факти и обстоятелства съответстват на действителните такива и доколко вписаните констатации се явяват достоверни, предвид неподписването им от единия проверяващ. 

Предвид горното, съда намира, че оспорената писмена покана, като постановена в противоречие с процесуалните правила се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

Независимо от констатираното процесуално нарушение, което обосновава незаконосъобразност на собствено основание, съда споделя развитите в сезиращата жалба възражения и за противоречие с приложимите материалноправни норми.

В т. 2 от писмената покана, административния орган е приел, че след извършената проверка е установено, че реално се касае за една хоспитализация, отчетена по две клинични пътеки, тъй като и при двата болнични престоя, пациентката е хоспитализирана в същата стая на същото легло. По същество, така формирания довод не почива на конкретна правна регламентация и не следва да се приеме като мотив, обосноваващ наличието на неоснователно получени суми. Както самите проверяващи са вписали в констатациите си, в случая са налице две отделни клинични пътеки, като липсват констатации, че при провеждането на която и да е от тях не са спазени индикациите за хоспитализиране и вписаните в клиничните пътеки диагностично-лечебни алгоритми. Обстоятелството, че непосредствено след приключване на едната клинична пътека, пациентката е хоспитализирана по другата клинична пътека, по която е била настанена в същата стая и легло не следва да се приеме като достатъчно убедителен довод, че в случая се касае за една клинична пътека, а не за две.

В т. 3 от писмената покана е посочено, че от проверката на медицинската документация се установява, че с оглед наличните оплаквания и симптоми, пациентката е следвало да се лекува комплексно, а не да бъде насочвана за ФКС с отчитане на нова хоспитализация. Този извод е формиран на основание разпоредбата на чл. 342 от НРД за медицинските дейности за 2017 год., съгласно който Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Правилно и в съответствие със събраните доказателства, в сезиращата съда жалба е заявено, че от начина по който е изписана констатацията по т. 3 от писмената покана, за лечебното заведение остава неясно, кое заболяване според административния орган следва да се приеме като основно и дали наличните симптоми и оплаквания следва да се приемат като придружаващи заболявания или усложнения. Липсата на мотиви и яснота относно това обстоятелство, безспорно препятства възможността на лечебното заведение да организира адекватна защита против тази констатация. В този смисъл и за настоящия съдебен състав не става ясно дали заболяването отразено в ИЗ № 6211 по КП № 74 следва да се счита за основно и по какви причини, заболяването по ИЗ № 6313 по КП № 69 следва да се възприема като съпътстващо или като усложнение. В тази връзка следва да се посочи, че и двете заболявания са предвидени в отделни клинични пътеки, всяка от които е с различни изисквания за индикации за хоспитализиране и с различни диагностично-лечебни алгоритми.

По изложените съображения, съда намира жалбата за основателна, а оспорената писмена покана за незаконосъобразен административен акт, поради което същата следва да се отмени.

По делото е направено искане от двете страни в процеса за присъждане на направените по делото разноски. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъди сумата от 400 лева, 50 от които заплатената държавна такса и 350 лева адвокатско възнаграждение, съгласно приложения договор за правна защита и съдействие.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Писмена покана изх.№ 29-02-975/12.12.2017 год., издадена от директора на РЗОК Бургас В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ по т. 2 и т. 3.

ОСЪЖДА РЗОК Бургас да заплати на МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бул. „Д. Димов“ (Панорамен път), представлявано от управителя д-р С.И., чрез пълномощника си адв. М.М.-Ж. *** с адрес за връчване на съобщения – гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 184, вх. 1, ет. 1 сумата от 400,00 (четиристотин) лева разноски по делото.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: