ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 20.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 21 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. М.-Ж., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на РЗОК гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Й., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД против писмена покана изх. № 29-02-975/12.12.2017 г. на директора на РЗОК гр. Бургас, за възстановяване на суми, получени без правно основание.

 

адв. М.-Ж.: Поддържам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям и моля да приемете възражение № 29-02-916 от 22.11.2017 г. от МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД срещу протокол за неоснователно получени суми № 1618/15.11.2017 г., както и становище от началник отдел ДКИОД в РЗОК – Бургас с № 02/259-100 от 04.12.2017 г.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

адв. М.-Ж.: Моля да се приемат представените доказателства от ответника.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата,  с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Като съобрази липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. М.-Ж.: Уважаеми административен съдия, поддържам изцяло аргументите, изложени в жалбата. Налице е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като протоколът за неоснователно получени суми, въз основа на който е издадена процесната писмена покана, е съставен и подписан само от единия от двамата проверяващи, на които е възложена проверката със заповед. В писмената покана липсва не само оборване на подаденото възражение срещу протокола, но и дори отразяване, че е подадено такова.

 На следващо място издадената писмена покана е на основание чл. 76а ззо, което сочи липса на нарушение, на което и да е от трите нормативно определени компонента по чл. 344, ал.1, т.3 от нрд за 2017 г. Административният орган твърди, че е налице липса на лечение на основно заболяване и придружаващи усложнения, но не посочва кои са тези нелекувани придружаващи усложнения при първите хоспитализации. По всички кп е налице изпълнение на изискванията за завършена КП, а в тези случаи цитирам от текста на нрд за 2017 г. - за всеки отделен случай се дължи заплащане. Поради тези причини считам сочените задължения за недоказани. Моля да уважите жалбата и отмените писмената покана в обжалваната част - т.2 и т. 3 като незаконосъобразна. Моля да ни присъдите разноските по делото по представения в днешно съдебно заседание списък на разноските и разписка към него.

 

юк. Й.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана и да потвърдите издадената писмена покана с изх. № 29-02-975/12.12.2017 г. на директора на РЗОК гр. Бургас като законосъобразна. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмена защита, в която подробно съм изложила аргументите си.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: