О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№15                               05.01.2017 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на пети януари                                                                   две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 21 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от „Пламс-2001“ЕООД, ЕИК-***, гр.София, Природен парк Витоша, хотелски комплекс Копитото, против заповед №3630/16.12.2016г. на кмета на Община Бургас с която по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, вр. чл.20 от ЗВСГЗГФ, е наредено да се изземат от него три посочени имота в м.Ченгене скеле, гр.Бургас и да бъдат предадени на Сливенска митрополия на Българската православна църква.

По повод така подадената жалба и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира следното:

В разпоредбата на § 19, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ, бр. 39/20.05.2011г. е указано, че индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл. 132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен като я констатира да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд Бургас, тъй като издателят на атакувания административен акт е кметът на Община Бургас, а имотите се намират в гр.Бургас. Постановеното решение при липса на родова подсъдност е недопустимо и подлежи на обезсилване. Ето защо производството пред Административен съд Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд Бургас. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 21 от 2017 година по описа на Административен съд гр. Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: