Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  596                /01.04.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 21/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът С.Д.К. *** е оспорил решение № 1793/17.11.2015г. постановено по АНД № 4118/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0769-001526/03.08.2015г. издадено от началник група в сектор „ПП” при ОД МВР Бургас. С наказателното постановление на касатора, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 350 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, и на основание Наредба Із-2539/17.12.2012г. на МВР са отнети 12 контролни точки. Касаторът твърди, че постановеното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора иска да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът поддържа жалбата и пледира за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

В касационната жалба е наведено едно възражение, на което съгласно чл.218, ал.2 от АПК съдът е длъжен да отговори. В жалбата се твърди, че районният съд неправилно е възприел като техническа грешка погрешното изписване на техническото средство, с което е заснето нарушението. Касаторът счита, че в наказателното право няма такова понятие като техническа грешка и по тази причина не споделя тезата на районния съд, че са налице годни доказателства, удостоверяващи установяване на нарушението от въпросното техническо средство, за това счита, че няма доказателства за извършеното от него нарушение, тъй като снимка в описаното техническо средство не е заснето.

Съгласно представената пред районния съд снимка, удостоверяваща констатирането на нарушението, същото е извършено с техническо средство „MultaRadar” № 00209D32D4F9. Съгласно представения по делото протокол от проверка №149-ФМИ/20.03.2014г., издаден от главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” към Българския институт по метрология, наименованието на видеорадарната система за наблюдение и регистрация на пътните нарушения е „MultaRadar SD580” № 00209D32D4F9.

В наказателното постановление, при описание на нарушението техническото средство е описано като „MultaRadar SD580” № 00209D32D4F9. Единствената грешка допусната при описание на техническото средство е в АУАН, където наименованието на това техническо средство е описано по следния начин - „MultaRadar SD580” № 00209D3204F9, т.е. вместо буквата „D” погрешно е изписана цифрата 0. Допуснатата нередовност действително е процесуално нарушение, но то не влияе върху законността на издаденото наказателно постановление, защото успешно се преодолява по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, след като в случая без съмнение е установено нарушението, извършителя и неговата вина, както изисква разпоредбата. В този смисъл необоснован е извода на касатора, че поради описаната грешка, следва да се приеме, че той не е извършил нарушението, тъй като снимката и посоченото там техническо средство не съответстват на описаното в АУАН. Описанието на техническото средство, посочено на снимката напълно съвпада на описанието на същото техническо средство в наказателното постановление.

Неоснователно е и наведеното от касатора в с.з. възражение, че засечената скорост не е на неговият автомобил, а на този, който се движи в дясната лента. На представената снимка, материализираща установяването на нарушението от техническо средство, ясно се вижда, че установената скорост е на левия автомобил – собственост на касатора. Показана е скоростта именно на този автомобил (от изобразеното в долния десен край на снимката) и е посочено, че е отчетена скоростта на автомобила, движещ се във втората лента, т.е. в лявата лента по посоката на движение, защото тя е втората лента спрямо техническото устройство.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1793/17.11.2015г. постановено по АНД № 4118/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: