ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 21 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника - директор на Дирекция „Местни данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено на л.60 от делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на присъстващата в залата страна, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против АУЗД №АУ008225/03.11.2014г. издаден от орган по приходите при Дирекция „Местни данъци от такси и реклама” на Община Бургас, потвърден с решение № №70-00-7315/2/01.12.2014г. издадено от директора на Дирекция „Местни данъци от такси и реклама” при Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка, която е представена от административния орган.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя и приложени към жалбата съдебни решения на Окръжен съд - Бургас, както и акт на ЧСИ Янко Бъчваров, актуално състояние на жалбоподателя, съгласно опис на л.6.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

 

Съдът счита, че следва да се изясни въпроса, който не е засегнат в жалбата, но същевременно следва да бъде разгледан от съда в случай, че такъв спор съществува съобразно изискванията на чл.146 от АПК, а именно дали жалбоподателят оспорва предоставянето на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и чистота на териториите за обществено ползване по отношение на имота, предмет на процесното АУЗД. Предвид липсата на пълномощник на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, то същият следва да бъде задължен от съда в кратък срок, писмено да посочи, дали оспорва тези обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването писмено да посочи на съда, оспорва ли предоставянето на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и чистотата на териториите за обществено ползване през периода засегнат от процесното АУЗД.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че ако в указания срок не посочи обстоятелството, за което е задължен, съдът ще приеме, че по този въпрос няма спор.

 

Доколкото в процесния АУЗД липсват мотиви за това как е формиран окончателния размер за ТБО за 2013г. и 2014г. следва да бъде задължен ответникът, също в кратък срок, да представи на съда справка, от която да се установява върху каква основа и какви ставки са определени задълженията на жалбоподателя, посочени като краен размер на ТБО за 2013г. и 2014г., както и да посочи въз основа на каква данъчна основа и ставка е определен размера на данъка върху недвижимия имот за същите два периода.

Освен това ответникът следва да представи и копие от декларацията, подадена от жалбоподателя, която е цитирана в процесния АУЗД.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днес, да представи по делото справка, от която да се установява върху каква основа и какви ставки са определени задълженията на жалбоподателя, посочени като краен размер на ТБО за 2013г. и 2014г., както и да посочи въз основа на каква данъчна основа и ставка е определен размера на данъка върху недвижимия имот за същите два периода, както и да представи копие от декларацията, подадена от жалбоподателя, която е цитирана в процесния АУЗД.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с вменените му от съда задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: