ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,02.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 21 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Евротранс сървис” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника - директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 24.11.2014г., което е в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК. Това е предпоставка съдът да пристъпи към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 60г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Поддържам заключение със следно уточнение – на стр.2 от заключението, в таблицата, последната колона да се чете 2011г., а не 2012г. както е написано, защото годите в процесния акт са до 2011г.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – На стр. 4, където са определени годишните размери на таксите е написано „през 2013г.”, първо годината тази ли е и дали са били същите, тъй като наредбите са били различни, или са били различни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това е техническа грешка, аналогична експертиза имах за имот в гр.Поморие. Не се определени за 2013г. Където са за 2009г., 2010г. и за 2011 г. не са променяни, т.е.от 2009 година не е променян размера на таксите, през трите години промилите не са променяни.

А относно написаното 2013г. съм допуснал съм грешка, изготвях друга експертиза, която е само за 2013г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Щях да попитам дали има план-сметка или заповед, но това не е в задачите към вещото лице. Нямам повече въпроси, да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ П. – Няма да правя други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на други доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да разгледате делото по същество и да отмените акта като необоснован, незаконосъобразен и неправилен.

По делото се установи, че сградата е новопостроена. Съгласно чл. 15, ал.1 от ЗМДТ за новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. И следва да отбележа, че сградата и към моментна не е въведена в експлоатация. В чл.15 от ЗМДТ са дадени и алтернативни възможности - или да е въведена в експлоатация или да е започнало ползването и́. В тази връзка от ответника не бяха представени такива доказателства, нито по отношение въвеждането в експлоатация, независимо от твърденията им. Считам, че процедурата по чл.177 от ЗУТ е съвсем различна. Ще маркирам накратко, като моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Другото законово изискване е ползване на сградата. Безспорно обстоятелство е, че дори към настоящи момент сградата не се ползва, все още няма разрешение за ползване, нито разрешение за трафопост, в общината знаят това. След като няма - невъзможно е да се присъедини към енергоизточник или към ВиК, негодна е за ползване, въпреки че има жилища и жилищна сграда. Ако се ползваха жилищата, сградата, тогава има много изисквания за категория, за рецепции и т.н. Това изисква събирането и одобрението на определени документи, които също не се представиха от общината в подкрепа на това тяхно твърдение, че се ползва имота.

По отношение на втората алтернативна предпоставка регламентирана в закона - ако не е започнало ползването, дължимостта на данък недвижими имоти не е поставена в зависимост и от подаване на декларация. В тази връзка има практика на ВАС, що се отнася до прилагането на чл.7 от ДОПК. Самият Върховен административен съд я е обявил като една процесуална предпоставка. Съгласно ДОПК при установяване на несъответствие на декларираните данни, след като е изчерпан реда по чл.103 - когато не е подадена декларация или задължението не е платено в срок и не е извършена ревизия. Нито съобщение има, нито предварително определяне, така както е процесуалната предпоставка на чл. 107 от ДОПК. Има връзка между решенията на ВАС и съдилищата, например решение №65/10.01.2014г. на АСБ по адм.д.№ 661/2013, където са развити и тези аргументи.

Също моля да ми бъдат присъдени разноски, тъй като по ГПК се изисква списък, същия ще представя с писмената защита. Моля, да ми присъдите направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение, както и командировъчни, пътни, нощувка и дневни за присъствие в заседанията.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: