ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 21 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Евротранс сървис” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника - директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, се явява юрисконсулт К..

Не се явява вещото лице М.Л..

 

Съдът, на осн. §2 от ДР на ДОПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

АДВОКАТ П. – По хода на делото - предоставям на съда

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА че по делото на 26.07.2014г. са постъпили множество писмени доказателства от ответника, за които беше задължен в предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА, постъпила на 30.09.2014г. молба от вещото лице, с която иска да му бъде дадена нова възможност да изготви заключението, тъй като са му възложени множество съдебно-счетоводна експертиза, които са възложени много преди експертизата по това дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Относно искането за разпит на свидетели явно е допуснато някакво недоразумение, те не могат да удостоверят дали сградата е построена. Не разбирам поради каква причина предишният проц.представител е поискал разпит на свидетели.

Оттеглям искането за разпит на свидетели.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис приложен към писмо вх.№4897/26.06.2014г.

 

ОТМЕНЯ свое определение от предходно съдебно заседание, с което е допуснато събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели водени от ответника.

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебна експертиза,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014г. от 11.35ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: