ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 21 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Евротранс сървис” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно при първото разглеждане на делото.

Ответникът - директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, се явява лично и с адвокат А., надлежно упълномощена, представя пълномощна.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 08.04.2014г. са постъпили писмени доказателства по опис, представени от ответника във връзка с определение на съда от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П. – Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ А. – Днес ми възложиха защитата по настоящето дело и не можах да ангажирам доказателства, но от името на доверителя ми и с оглед отменителното касационно решение на ВАС, заявявам, че началната дата за облагане по чл.15, ал.1 от ЗМДТ това е 01.03.2009г., както и сме изразили в писменото становище представено по делото. От страна на жалбоподателя няма подадена декларация съобразно Наредба №11 на Общински съвет Поморие за това, че няма да ползва процесния имот, което се извършва в предходната година, както и няма подадена декларация за количеството сметосъбиране и сметоизвозването по количество. При това положение остава действащата разпоредба чл.66 от ЗМДТ за общо изчисление за размера на дължимите данъци, който се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет.

Във връзка с твърдението на жалбоподателя относно началния момента за облагане, ще моля да бъдат допуснати гласни доказателства за установяване на това. Това, което твърди жалбоподателя, съгласно разпоредбата на чл.15 от ЗМДТ, не е вярно това твърдение, че за новопостроени сгради смет се дължи данък от момента на експлоатация. Съобразно редакцията на този текст съответно за новопостроени сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването на жилището. Тази редакция не сочи експлоатация. Това не може да се установи съобразно с практиката на община Поморие, затова моля да се допусне събирането на гласни доказателства във връзка с обстоятелството, че жалбоподателя е ползвал този имот – сградата, всъщност, че е ползвана сградата съобразно имотите посочени в декларацията, подадена на 17.02.2012г. За свидетели ще ползваме тези работници, които са извършили сметосъбирането. Те ще установяват, че сградата е ползвана и е изхвърляна смет. Ще установяваме за различните периоди, като аз не знам и не мога да посоча сега, дали от 2009г. до 2012г., дали едни и същи работници са работили във фирмата по сметоизвозване и сметосъбиране. Ще доказваме, че там е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване и че имота е бил ползван.

АДВОКАТ П. – Възразявам категорично срещу допускане на гласни доказателства. За едно обстоятелство, за които има достатъчно писмени доказателства, сега сме след втора инстанция и да ги поискат на този етап, считам за недопустимо. Считам, че делото ще се реши сега по същество, възможно е да има полза, но според мен това е една причина за отлагане на делото и няма нищо общо за решаването по същество на спора. Законът е категоричен и то материалния закон. Що се отнася до доказателствата, които са представили, доказателства че има депа за отпадъци, това са ирелевантни факти, защото не са представени писмените доказателства, които трябват, а именно писмените доказателства са установяващи реалното предоставяне на услугите, а не ползвал ли е или не е ползвал имота. Това е въпрос по същество, а такива доказателства не са представени. Нито са представили заповед за определяне размера на данъци, вида на предлагани услуги по чл.62 от ЗМДТ в района, взето по одобрена план-сметка. От тази връзка по делото считам, че не може да се направи извод, че услуги за ТБО са били реално предоставени, а това е въпроса, това са изискванията на закона и още една предпоставка. Не са представени доказателства съобразно изискванията, че размера е определен поотделно. С писмени доказателства следва да се докаже, а не да доказваме чрез разпит на работниците по чистотата за такова обстоятелство, за което следва да има писмени доказателства.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ А. – По делото са представени доказателства с едно допълнително становище, с оглед резолюция на съда за извършена работа за сметосъбиране, в които актове се посочва за отделните населени места. Няма практика, която да установява например в района на ул.Солна за колко битови отпадъци е извършено изхвърляне. Ето защо ще моля съда да бъдат допуснати тези свидетели, за да се установи, че на ул.Солна и на посочения адрес, извършено ли е сметосъбиране и сметоизвозване, имало ли е поставени тела (контейнери) за сметосъбиране, което не би могло да стане с протокол за всеки адрес и улица в гр.Поморие. Ако евентуално, ако има други протоколи ще ги представя.

АДВОКАТ П. – Считам, че достатъчен срок беше даден на ответника от миналото съдебно заседание. Даден беше срок да се представят доказателства и бяха дадени указания, беше даден 14-дневен срок, ако считаме, че ГПК трябва и е още по ограничен относно и безкрайно представяне на доказателства по процеса, то считам и възразявам относно представянето на каквито и да е други гласни или писмени доказателства в тази фаза на процеса, когато той трябва да приключи. Дадени са указания от ВАС и делото трябва да се гледа по същество и да бъде решено по същество. Това са изискванията и мотивите на ВАС за да върне делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.20-23 по делото.

 

СЪДЪТ констатира, че с тези доказателства не са представени решения на Общинския съвет, с които е одобрена съответната план-сметка за процесните периоди, липсват и заповедите на кмета на общината, с които са определени районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване. Отделно от това по делото ответникът не е представил доказателства за това върху каква основа е начислил данък недвижими имоти и върху каква основа е определил такса битови отпадъци (ТБО) за всеки от имотите, включени в оспорения акт за установяване на задължения.

Толкова, доколкото по делото са налице доказателства събрани при предходното му разглеждане за това, че част от имотите са били продадени от жалбоподателя, следва ясно да се разграничи тези имоти къде попадат в процесния акт, т.е. кои декларации са подадени за тях, за да се определи към този момент кое е било данъчно задължено лице и съответно длъжника за ТБО.

По делото следва да се представи Наредбата на Общинския съвет Поморие, приложима в съответните периоди.

По тези съображения съдът счита, че за бързина и процесуална икономия следва тези обстоятелства да бъдат установени чрез назначаване на съдебно-икономическа експертиза, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши справка при ответника и навсякъде, където е необходимо, да даде отговор на следните въпроси:

-Върху каква данъчна основа е определен данък недвижими имоти за всеки от имотите и за всеки от процесните периоди. Тази данъчна основа данъчната оценка ли е, отчетната стойност ли е или друга формирана на някаква база основа.

-Върху каква основа е определена ТБО, какъв е размера поотделно на компонентите на тази такса за всеки от имотите.

-Вещото лице, като вземе предвид установеното с експертизата при първото разглеждане по делото, във вр. с това, че част от имотите са били отчуждени (продадени), да определи въпросните имоти къде са описани в процесния АУЗД, както и да установи дали новите собственици са подали декларация в двумесечния срок по ЗМДТ за същите имоти. Начислен ли е данък недвижими имоти и ТБО на новите собственици, който да обхваща изцяло или части от процесните периоди.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от ответника в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днес да представи по делото всички редакции на местната Наредба, която урежда обществените отношения свързани с реда за събиране на местни данъци и такси, релевантни към процесните периоди според обжалвания АУЗД.

В същия срок следва да представи още:

- Заповедите на кмета на общината, с които същия е определил районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване;

- Да посочи има ли и в кое депо се извършват обезвреждането на отпадъците от общината;

- Да представи решенията на общинския съвет, с които са одобрени план-сметките за процесните периоди – 2009г., 2010г. и 2011 г.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, водени от ответника за следващото съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че ако в следващото съдебно заседание не доведе свидетелите или в указания по-горе в протокола срок не представи писмени доказателства, съдът ще наложи глоба на кмета на Община Поморие.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: