ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,25.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и пети март                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 21 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Евротранс сървис” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат П., с представено пълномощно при първото разглеждане на делото.

За ответника директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по повод решение № 7495/30.12.2013г. по адм.д.№ 7776/2013г. по описа на ВАС с което е отменено решение № 587/14.03.2013г. по адм.д. №1689/2012г. на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

АДВОКАТ П. – Моето становище е становището на ВАС да се осъществи спора по същество, да се отмени акта на основание чл.107 от ДОПК за подаване на декларации. Що се отнася до указанията дадени от ВАС, делото видно от мотивите на ВАС, делото е върнато само за нарушение на процесуалните правила от другия състав, както и нарушение на съдопроизводствените правила, а това обуславя извода, че по отношение на материалния закон ВАС не е направил забележка.

Други доказателства няма да соча. Поради обстоятелството, че даже в първа инстанция съм предизвикал вещо лице и експертиза, още повече, че всъщност отрицателен факт, що се отнася за новопостроени сгради от ІV и V функционален тип, не мога да доказвам, че не съм ползвал.

Сградата не е въведена в експлоатация. Сградата все още не е въведена в експлоатация.

Всички декларации са подадени на база искане от общината на някакъв документ, свързан с разрешение за изграждане на трафопост. Общината сезира данъчните и казват, че нищо не могат да извършат без трафопост, без техническите изисквания за вода, ток и всички важни неща, които са едни от най-необходимите реквизити за въвеждане на сградата в експлоатация. Не сме представили такива доказателства и пред съда.

Не мога да твърдя, че въпроса с останалите обекти в сградата е изяснен, възможно е да са продадени в този период, който е от подаване на декларацията и до сега. Не мога да кажа дали не са продадени още имоти.

За релевантния период посочените в експертизата имотите са продадени.

 

ВЪПРОС на съда към адвокат П. – Доверителят ви подавал ли е други декларации във връзка с имота – за ТБО според количеството отпадъци както или дали е подавал заявление за освобождаване от ТБО?

 

АДВОКАТ П. – Не е подавал такива, той е с пълно съзнание, че не дължи данъци и не е подавал други декларации. След като неговото становище е такова, след като счита, че не дължи, защо да подава.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14 дневен срок от съобщаването да представи доказателства, от които да се установява, че за релевантния по делото период обхванат от процесния АУЗД е предоставил за имота, в който е построена сградата, където се намират самостоятелните обекти, декларирани от жалбоподателя, както и за района около него, услугите по чл.62 от ЗМДТ, както и да посочи дали са извършвани всички услуги или част от тях. Ответникът да посочи още дали жалбоподателя за процесните периоди е подавал декларации за определяне на ТБО според количеството отпадъци както и дали е подавал заявление за освобождаване от ТБО. Всички твърдения на ответника следва да са подкрепени с доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да ангажира доказателства, от които се установява, че имотите предмет на процесния АУЗД са били въведени в експлоатация или са се ползвали по предназначението им, без да са въведени в експлоатация.

УКАЗВА на ответника, че ако не изпълни задълженията си в посочения срок и поради това неизпълнение стане причина за отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, съдът ще наложи на кмета на общината санкция.

 

ДАВА възможност и на жалбоподателя, в 14-дневен срок от днес, да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка със становището си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2014г. от 10.35ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: