ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 21 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат СТ., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С молба вх. № 8050/16.09.2013 г. са направени доказателствени искания от жалбоподателя и са представени доказателства.

 

С молба с вх. № 8078/17.09.2013 от ответника са представени писмо № 94-01-934/11.09.2013 г. и копие от разписен лист на гр. Бургас, кв. „Акациите”.

 

С молба вх. № 8385/27.09.2013 г. е изразено становище от ответника по доказателствените искания и са представени такива.

 

АДВ. СТ.: Представили сме с молба доказателствата, а относно представените доказателства от Община Бургас да се приемат същите. Единственото, което ме безпокои е относно разписният лист, тъй като при едно отиване в ТД „Възраждане”, където се намират разписните листове за кв.„Акациите” същите не се съхраняват добре, те бяха разпръснати непрономеровани и непрошнуровани, поради което считам, че е недопустимо една Община да съхранява така официални документи и не знам в каква степен могат да бъдат приети от съда, но предоставям на съда. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам изцяло становището изложено в писмен вид на 27.09.2013 г. Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава думата по същество:

 

АДВ. СТ.: На първо място относно правния интерес на доверителя ми искам да подчертая, че съгласно ТР на Общото събрание на Върховен административен съд № 3/2013 г. относно тълкуването към кой момент се преценява наличието на правен интерес, дали към момента на подаване на жалбата или към момента на оспорване на административния акт, ВАС се е произнесъл с тълкувателно решение, че при оспорване на административния актове, с искане за прогласяване на нищожност правният интерес следва да се прецени към момента на подаване на жалбата. В тази връзка считам, че доверителят ми има такъв, тъй като още с първото си уточнение от 09.01.2013 г. е представил титул за собственост на сградите. В тази връзка считам, че има правен интерес относно обявяването на нищожност на процесния административен акт.

Считам, че има пряко нарушаване на материалноправните норми на ЗУТ, респективно на ЗТСУ, което е една от формите на материална незаконосъобразност в чл. 146, т. 4  от АПК. Тази форма води винаги до нищожност, защото при нея административният орган със своя акт разрешава нещо, което закона забранява. По тази причина административен акт с подобно съдържание не може да се издаде въз основа на нито една материалноправна норма. Освен това, самата процедура по обявяването на процесната заповед е опорочена, тъй като доверителят ми като заинтересовано лице не е бил надлежно уведомен за същата, като по същия начин му се засягат законните права и интереси и считам, че само на това основание като съществено нарушение на процесуалните права по издаване на акта да бъде обявен същия за нищожен.

В заключение моля уважаемият съд по реда на косвения съдебен контрол да се произнесе относно АЧОС № 200/02.09.19994 г. Със същия акт общината се опитва да се легитимира за собственик на терена, върху който са построени сградите на доверителя ми. Считам същия за абсолютно незаконосъобразен акт. Ще изложа в писмените си бележки подробни основания относно това, като още веднъж Ви моля да се произнесете по косвения контрол. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки, които след преценка на доказателствения материал да се произнесете с решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че в процеса на доказване всички представени доказателства са неотносими към твърдението за незаконосъобразност на заповедта. Не са направени никакви доводи, че е налице пълна недействителност или нищожност на административния акт, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за ответната страна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: