ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 21 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат СТ., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община - Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството по делото е образувано  по жалба на Г.Д.Н. срещу Заповед № 639/25.03.1994година на Кмета на Община Бургас, в частта в която заповедта се оспорва като нищожна.

 

АДВОКАТ СТ.: Уважаема госпожо председател, считам че жалбата е основателна.

Относно доказателствените искания имаме такива, предвид така дадените писмени становище от страна Община Бургас, а именно относно имотния регистър т.е разписните листове. В становището си ответната страна е заявила че доверителят ми, респ. неговия наследодател не фигурира в имотния регистър към Община Бургас. Считам, че това буди недоумение, тъй като самата Община още през 1963 година е издала позволителен билет, което към тогавашния момент е равнозначно на разрешение за строеж, респ. акт за узаконяване и ако действително не фигурира, то това е пропуск на самата Община. Самият позволителен билет е документ изходящ от Общината и не знам защо не е отразен в имотния регистър и самата извадка не е приложена към настоящото производство. Поради това имам искане да задължите ответната страна да приложи разписните листове, респ. имотния регистър в периода след 11.11.1963 година, където би трябвало да фигурира името на наследодателя на жалбоподателя, а именно Д. Г. Н..

Считам, че жалбоподателят черпи права по универсално правоприемство от наследодателя си, от което произтича и качеството му на заинтересовано лице към момента на издаване на процесната заповед, тъй като както посочих по-горе позволителният документ, който сме представили като писмено доказателство по настоящото дело е на името на наследодателя му и въз основа на същия, черпейки права доверителя ми от него, същият има ограничени вещни права. Това искане го правим за установяване на правния интерес по смисъла на чл.131 от ЗУТ.

Моля да задължите Община Бургас да представи исканата извадка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Нямам и възражения.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и  представените допълнително по делото доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника  в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи копие от имотния регистър, касаещ записванията за имота, в който са разположени сградите описани в представения по делото нотариален акт на името на жалбоподателят, а именно имот с идентификатор  07079.659.316 по кадастралната карта с административен  адрес гр. Бургас, ул. Ангеларий №37.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представят доказателства и да изчерпят доказателствените си искания.

 

УКАЗВА на страните, че ако не ангажират доказателства и не изчерпят доказателствените си искания в определения от съда срок и това доведе до отлагане на делото, на страната направила доказателствени искани след определения срок на основание чл. 92а от ГПК ще и бъде наложена санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2013 г.  от 10.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.20 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: