О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 692      Година 28.03.2013       Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми март две хиляди и тринадесета година в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 21 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Г.Д.Н. *** срещу заповед № 639/25.03.1994г. на кмета на община Бургас. Със заповедта на основание чл.75 от ППЗТСУ е одобрено отреждане на терен от 11,3 дка по плана на кв.”Акации” за КОО /комплексно обществено обслужване/, според червените черти и надписи, съгласно приложената към заповедта скица.  Счита, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като не е спазена процедурата за одобряване на ПУП по ЗТСУ (отм.). В представено по делото уточнение изразява становище за нищожност на заповедта, поради липса на компетентност на административния орган, който я е издал.

Ответникът – Кмета на Община Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорената заповед и изразява становище за недопустимост на подадената жалба, поради липса на правен интерес, тъй като имота предмет на обжалваната заповед е общинска собственост.

Административен съд Бургас, намира, че подадената от Г.Д.Н. жалбата е процесуално недопустима, по следните съображения:

Със заповед № 639/25.03.1994г. на кмета на община Бургас е одобрено отреждане на терен от 11,3 дка по плана на кв.”Акации” за комплексно обществено обслужване.

Заповедта е издадена при действието на Закон за териториално и селищно устройство и Правилника за неговото приложение, който са отменени към настоящия момент, поради което за нейното обжалване са приложими процесуалните норми на действащия Закон за устройство на територията.

Съгласно чл.131 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито  имотите са: предмет на самия план; съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване; съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана и имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.

В случая жалбоподателят, твърди че е пряко засегнат от действието на оспорената заповед, тъй като видно от представените позволителен билет № 565/11.11.1963г. на ГНС гр.Бургас и нотариален акт № 77, том І, рег.№ 1551, дело № 66/2012г. на нотариус с рег.№ 255, той, респективно неговия наследодател Д.Г. Н., винаги са владяли и стопанисвали имота (сградите) и към настоящия момент и към 1994г. е имал качеството на засегнато лице, чиито права са застрашени от заповедта.

От ответника се изразява становище за недопустимост на жалбата, поради липса на правен интерес, тъй като имота предмет на обжалваната заповед е общинска собственост, в подкрепа на което се представят Заповед № Б-08-00-0087/31.05.1996г. на Министъра на финансите, с която е наредено да се отпише от актовите книги за държавните имоти и се актува за общински недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, кв.”Акациите” по плана на града, представляващ незастроен терен от 11 300 кв.м., отреден за комплексно обществено, Акт за частна общинска собственост № 86/14.01.1997г. и Акт за частна общинска собственост № 2725/31.01.2001г.. В представено по делото писмо вх.№ 3023/26.03.2013г. сочи, че в имотния регистър за имотите предмет на оспорената заповед няма вписани собственици и носители на ограничени вещни права.

С оглед на така представените доказателства жалбоподателя Г.Д.Н., не се явява заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ в производството по обжалване на заповед № 639/25.03.1994г. на кмета на община Бургас.

На първо място той не е вписан в имотните регистър, като собственик и/или носител на ограничени вещни права по отношение на имотите предмет на процесната заповед, както към момента на нейното издаване, така и към настоящия момент.

На второ място с оглед представените по делото доказателства жалбоподателя Г.Д.Н., не се легитимира като собственик на имота предмет на процесната заповед, към момента на издаване на заповедта и правният му интерес не е доказан към датата на издаване на оспорвания административния акт, което е изискване за процесуална допустимост на жалбата, включително и когато е поискано обявяването му за нищожен.

По делото е представен позволителен билет № 565/11.11.1963г.издаден на Д.Г. Н. в който се съдържа следния текст: „Позволително за узаконяване на незаконно строителство – сграда, яхър и плевник. Дава се позволително и за клозет и две клетки.”. С така представения билет  се дава възможност за узаконяване на посочените сгради, но той не легитимира жалбоподателя, като собственик на имота в който се намират сградите.

С представения нотариален акт № 77, том І, рег.№ 1551, дело № 66/2012г. на нотариус с рег.№ 255, жалбоподателя и още три лица са признати за собственици на описаните сгради към момента на съставянето на нотариалния акт – 17.04.2012г., но не ги легитимира като такива към момента на издаване на оспорената заповед.

Същевременно по делото е представена заповед на министъра на финансите № Б-08-00-0087/31.05.1996г., с която е разпоредено да се отпише от актовите книги за държавните имоти и се актува за общински недвижимият имот находящ се в гр.Бургас, кв.”Акациите”, представляващ незастроен терен от 11 300 кв.м., отреден за КОО, който съгласно § 7 от ПЗР на ЗМСМА е общинска собственост и два акта за частна общинска собственост № 86/14.01.1997г. и № 27225/31.01.2001.. От така представените доказателства се установява, че към момента на издаване на процесната заповед имота е бил актуван като държавна собственост, а в последствие в съответствие с настъпилите законодателни промени той е актуван за общинска собственост. Актовете за държавна собственост, съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от ЗДС и актовете за общинска собственост съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от ЗОС са официални документи, съставени от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона и те макар да няма правопораждащо действие, се ползва с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, което в случая не е сторено от жалбоподателя.

Видно от изложеното в случая въпреки изричните указания на съда, за представяне на доказателства от жалбоподателя за установяване на правния му  интерес от направеното оспорване, в указания срок не са ангажирани такива, посредством които същия да бъде установен. Ето защо, след като по делото не се установява право на собственост или ограничени вещни права на Г.Д.Н. по отношение на имота предмет на оспорената заповед, към момента на нейното издаване, не са налице предпоставките на чл.131, ал.2 от ЗУТ, които да обусловят качеството му на заинтересувано лице в производството по обжалване на заповед № 639/25.03.1994г. на кмета на община Бургас и неговата жалба, като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Н. *** срещу заповед № 639/25.03.1994г. на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 21 по писа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

ЗАКОН за устройство на територията

 

 

 

 

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:

1. имотите - предмет на самия план;

2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;

3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;

4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана;

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са поземлените имоти или частите от тях - предмет на самия план.