О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

203

гр.  Бургас, 12.02.2009 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на дванадесети февруари две хиляди и девета година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 21 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по протест на С.Х. – прокурор при Бургаска окръжна прокуратура срещу Решение на Общински съвет-гр. Поморие № 393/20.12.2008 г., с което е възложено на кмета на община Поморие да сключи договор за отстъпено право на строеж върху УПИ І-5157, кв. 249 по плана на гр. Поморие с “Екоклима 11” ЕООД гр. Бургас при цена на правото на строеж 251 982,50 лв. или 128 839 евро без ДДС.

След служебно извършена проверка съдът констатира, че посоченото решение на Общински съвет-гр. Поморие е върнато от кмета на община Поморие за ново обсъждане. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет-гр. Поморие е приел повторно върнатото решение като новото решение е прието под № 410/23.01.2009 г. Съгласно чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на АПК. Такова оспорване е извършено, по повод на което е образувано адм. д. № 136/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Предвид изложеното съдът намира, че първоначалният акт, срещу който е подаден протестът на прокурора, не поражда правно действие и не представлява годен предмет на оспорване. Следователно протестът на прокурора се явява процесуално недопустим, същият следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното производство - прекратено.

            Водим от горното, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на С. Х. – прокурор при Бургаска окръжна прокуратура срещу Решение на Общински съвет-гр. Поморие № 393/20.12.2008 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 21/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

                                          

                                                              СЪДИЯ: