Р Е Ш Е Н И Е

 

      892                                           09.05.2018г.                                     гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и трети април две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 219 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.130, ал.9 от Закона за туризма /ЗТ/.

Административното дело е образувано по жалба от „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.М., против Заповед № 1072/19.10.2017г. на кмета на община Приморско, с която е отказано определяне на вида и категорията на туристически обект - /заведение за хранене и развлечения към място за настаняване – клас „Б“/: БИСТРО КЪМ БУНГАЛА “CASA MIA”, находящо се в гр.Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“, стопанисван от фирма „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.А.М..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и връщане на преписката с указания да бъде издадена заповед за категоризация.

В съдебно заседание за жалбоподателя „Атлиман клуб“ ЕООД се явява управителят на дружеството К.М., който поддържа жалбата по изложените в нея съображения и претендира за присъждане на направените по делото разноски. Представя по делото писмени бележки, в която излага допълнителни съображения относно незаконосъобразността на оспорената заповед.

         За ответника по жалбата кмета на община Приморско се явява адв. П.К., който оспорва жалбата като неоснователна, като излага доводи в тази насока. Претендира присъждане на направените по делото разноски за изплатено възнаграждение на адвокат, което се оспорва от жалбоподателя като прекомерно. Процесуалният представител на ответника представя по делото писмени бележки с допълнителни аргументи и доводи за неоснователността на подадената жалба.

         БАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         Със заявление вх.№ 68-А-96/03.07.2017г. дружеството жалбоподател е поискало от кмета на община Приморско издаване на административен акт за категоризация на туристически обект – /заведение за хранене и развлечения към място за настаняване – клас „Б“/: БИСТРО КЪМ БУНГАЛА “CASA MIA”, находящо се в гр.Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“.

         С писмо изх.№ 68-А-96/27.07.2017г. заявителят „Атлиман клуб“ ЕООД бил уведомен от кмета на община Приморско, че не е предоставил в пълен обем необходимите документи за издаване на издаване на удостоверението за категоризация, съгласно изискването на чл.129, ал.1 от Закона за туризма. На дружеството била дадена възможност да представи в 14 дневен срок посочените в писмото книжа, а именно: копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5; копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по чл.69, ал.3. В писмото е посочено, че при непредставяне на исканите документи ще бъде отказана категоризация на посочения от него обект.

         Писмото било връчено лично на управителя на дружеството Кр. М. на 31.07.2017г.

         С молба до кмета на община Приморско с вх.№ 68-А-120/14.08.2017г. от името на управителя, дружеството заявител представило декларация по образец за регистрация в ТР с посочване на ЕИК, копия от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на управителя на туристическия комплекс, писмо от РДНСК относно законността на обекта и въвеждане в експлоатация на кухня-столова и други обекти, както и платежен документ за платена такса в размер на 500.00 лева.

         В резултат на проведеното административно производство била издадена оспорената Заповед № 1072/19.10.2017г. на кмета на община Приморско, с която е отказано определяне на вида и категорията на туристически обект - /заведение за хранене и развлечения към място за настаняване – клас „Б“/: БИСТРО КЪМ БУНГАЛА “CASA MIA”, находящо се в гр.Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“, стопанисван от фирма „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.А.М..

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.128, т.1, бук.”а” от ЗТ, кметът на общината или оправомощено от него лице е компетентният орган за определяне на категорията на места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, каквото е и процесното. В този смисъл следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – кмета на община Приморско, в съответствие с правомощията му по закон и при спазване на административно производствените правила. В оспорената заповед е цитирано решение по протокол № 31/02.10-2017г. на Общинската експертна комисия по категоризиране към Община Приморско /ОЕККТО/, но същото не е представено по делото с административна преписка. Дейността на съответните комисията по чл.130, ал.1 от ЗТ /ЕККАТО/ в общинските администрации по разглеждане на заявленията за категоризация и приложените към тях документи представлява част от производството по определяне категоризацията на заявения обект и подпомага компетентния орган за издаване на административния акт за категоризиране на туристическите обекти. В същото време участието им в производството не е задължителен елемент и предпоставка за законосъобразност на издадения акт за категоризиране на обекта от компетентния за това орган – кмета на съответната община. Поради това дори да се приеме, че в настоящия случай липсва произнасяне на комисията по чл.130, ал.1 от ЗТ, това макар и формално да е нарушение на процедурата по издаване на административния акт, не е от категорията на съществените, което до обоснове отмяната на оспорената заповед

Становището на комисията не е задължителна предпоставка за постановяване на отказ от издаване на удостоверение за категоризация. Основанията за такъв отказ са посочени в чл.130, ал.3 от ЗТ, а именно наличие на непълноти и нередности на представените документи по чл.129, ал.1, 2 и 3 от ЗТ, съгласно алинея втора на чл.130 от ЗТ ( в редакцията им към ДВ, бр.9 от 2015г. в сила от 03.02.2015г.)..

В разпоредбата на чл.129, ал.1 от Закона за туризма (ред. ДВ, бр.9 от 2015г. в сила от 03.02.2015г.) са изброени необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за категоризация, което се подава от лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване или за хранене и развлечение. В точка 7 от цитираната алинея е посочен документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

От представеното по делото писмо изх.№ 68-А-96/27.07.2017г. /лист 26 от делото/  заявителят „Атлиман клуб“ ЕООД бил уведомен от кмета на община Приморско, че наред с останалите документи следва да представи и посоченият в т.7 на алинея първа на чл.129 от Закона за туризма (ред. ДВ, бр.9 от 2015г. в сила от 03.02.2015г.) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

От жалбоподателя не се оспорва, че уведомлението - писмо от община Приморско е получено от дружеството. Същият сочи, че с писмо вх.№ 68-А-109/26.07.2017г. /л.28-29 от делото/ е представил по преписката пакет от документи, в т.ч. и писмо изх.№ 943/24.01.2002г. на РДНС Бургас до Община Приморско, отдел ТСУ, с копие до наследниците на П.Я.П., от съдържанието на което според него, може да се направи изводът, че процесният обект е законен и е въведен в експлоатация по установения ред. С цитираното писмо дружеството заявител е представило незаверено копие от Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие на обект Бунгала – гр.Приморско собственост на ГУСВ по чл.67 от ПКС.

Съдът намира, че с представянето на посочените документи жалбоподателят не е изпълнил изискванията на разпоредбата на чл.129, ал.1, т.7 от ЗТ (ред. ДВ, бр.9 от 2015г. в сила от 03.02.2015г.). По административната преписка няма представен документ в дадения на дружеството 14 дневен срок, който да удостовери въвеждането на процесния обект в експлоатация. Цитираното писмо изх.№ 943/24.01.2002г. на РДНС Бургас съдържа твърдения в тази насока, но не може да замести липсата на съответно удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация по съответния ред. Отделно от това представеният от жалбоподателя по административната преписка Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие на обект Бунгала – гр.Приморско собственост на ГУСВ по чл.67 от ПКС /л.31-32 и л.67-68 от делото/ освен, че не е заверен по съответния ред, няма и необходимите реквизити на официален документ. Освен това той се отнася до бунгалата, а не до прилежащото към тях заведение, което именно е предмет на оспорената заповед и жалбоподателят не е представил доказателства същият да е издаден при спазване на процедурата, предвидена  в чл.63-67 от Правилника за капиталното строителство (отм.) /ПКС/.

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила, в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради съдът намира, че жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК съдът счита за основателно направеното от процесуалния представител на ответника искане за присъждане на направените по делото разноски за изплатено възнаграждение на адвокат. Възражението на жалбоподателя за прекомерност на определение размер на адвокатско възнаграждение е неоснователено, съобразно разпоредбата на чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съответно с начислен ДДС.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.М., против Заповед № 1072/19.10.2017г. на кмета на община Приморско, с която е отказано определяне на вида и категорията на туристически обект - /заведение за хранене и развлечения към място за настаняване – клас „Б“/: БИСТРО КЪМ БУНГАЛА “CASA MIA”, находящо се в гр.Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“, стопанисван от фирма „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.А.М..

ОСЪЖДА „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София , ул.“Цветна градина“ ***, представлявано от управителя К.М. да заплати на ОБЩИНА ПРИМОРСКО направените по делото разноски за изплатено възнаграждение на адвокат в размер на 720.00 (седемстотин и двадесет) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: