ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 219 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД- представлявано от К.М., редовно уведомен, се явява управителя М..

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно  уведомен, се явява процесуален представител адв.К., с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

          АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с молба  входящ № 3870/03.04.2018 година жалбоподателя е представил писмени доказателства, по опис.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3949/05.04.2018 година от Община Приморско е постъпила молба, в която изразяват становище по жалбата и представените доказателства.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4411/18.04.2018 година от Община Приморско е постъпила молба, в която изразяват становище по  доказателства, представени от жалбоподателя с молба вх.№ 3870/03.04.2018 година.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Нямам какво да добавя.

АДВ.К.: Ние сме направили оспорване. Да се представят в оригинал, с оглед тяхната нечетливост. Искам да уточня, че ние твърдим, че представените писмени доказателства са неотносими към предмета по делото, но ако съдът ги счете за относими ние ги оспорваме за тяхната истинност и автентичност.

Съдът след като са запозна с представените доказателства и  изразените становища намира, че същите  не са относими към предмета на разглеждане  към настоящето производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането за приемане и прилагане по делото на представените от жалбоподателя  писмени доказателства, които не са приети до този момент по делото, а именно: писмо до председателя на ПК на Oбщина Приморско от к-р под.64580; констативен акт от 19.12.1972г.; опис на дълготрайни активи включени в капитала на ДП“Строителство и възстановяване“ – поделение Стара Загора и извлечение от сметка 201 по баланса на ДП“Строителство и възстановяване“ – поделение Стара Загора към 01.03.2001г.

АДВ.К.: Ние с допълнителната молба сме ги оспорили. Те повтарят тези по преписката. Ние  ги оспорваме, така както са представени по преписката. В Общината няма оригинални документи, които да са представени. Кметът се е произнесел по тези преписи и не съдъражат  доказателства за въвеждане в експлоатация.  В крайна сметка доказателствата са неотносими. С оглед на това, че никъде не се индивидуализирани обекти  с акт за собственост, както и с представените документи от приемателни комисии и извлечение от счетоводни документи, които да говорят за идентичност между всички тези обекти, посочени в тези актове. Няма да сочим други доказателства. В момента нямам искане за откриване на процедура по чл.193 от ГПК за оспорване неистиността на представените от жалбоподателя писмени документи, които са приложени по преписката. Твърдя, че те са неотносими към предмета на спора,  но не желая процедура по  чл.193 от ГПК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.К.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да уважите така подадената  жалба срещу заповед на кмета, с която отказва да определи категоризация  на ЗОХ Бистро към бунгала. Считам, че тази заповед е неоснователна и незаконосъобразна. В хода на делото  събрахме документи въпреки факта, че някои от документите се съхраняват в „ГУСВ” ЕАД. Ние получихме необходимото съдействие и ни бяха предоставени само част от документите. Видно от материалите  по делото е била налице административна преписка по заповедта на кмета за премахване. В хода на тази административна преписка РДНСК приключва със заключението, че обектите са законно изградени и въведени в експлоатация. Община Приморско е страна по тази преписка и е запозната с документите. С извършените констатации Община Приморска не е обжалвала прекратяването на административната преписка за премахване на незаконно строителство и преписката е приключила с влязло в сила решение. Отделно от това, видно от протокола от приемателна комисия, който представихме въпросните бунгала са проектирани от проектантска организация на стрителни войски. Въведени в експлоатация и са част от капиталното строителство на строителни войски по чл.67 от Правилника за капиталното строителство. Въпросният обект „Бистро” е идентичен,  с кухня столова, извършен  е единствено  вътрешен ремонт,обзавеждане и оборудване на процесния имот. В този смисъл за нас считаме, че ролята на документ, който е изискуем за категоризация за въвеждане в експлоатация може да послужи писмото на РДНСК. Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта на кмета  и върнате с указания да бъде издадена заповед за определяне вида и категорията на имота, туристичиски обект. Моля да ни присъдите разноските.

АДВ.К.: От името на доверителя ви моля, да постановите решение, с което отхвърлите жалбата,  както и да ни присъдите разноските по делото. Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.1, т.7 при категоризация  на туристически обекти се изискава документ удостоверяващ въвеждане в екплоатация или други документи при спазване на ЗУТ. Такъв  документ не  е представен нито в преписката, нито в хода на административното производство. Предственото извлечение от счетоводни документи са неотносими, тъй като същите не са съставени по  реда на ЗУТ, а доколкото в представения протокол по чл.67, ал.1 от Правилника за капиталото строителство/отм./, в който се говори за въвеждане на 10 броя бунгала, там се  касае за друга местност, различна от тази, за която жалбоподателя сочи и която е  видна, че тази местност не е идентична. Отделно от това,  ако се приеме за достоверна датата на съставяне на протокола 1986 година, месец август, по това време въвеждането на обектите се извършва  по реда и  при условията на отменената Наредба №6 за приемене на обектите на капиталното строителство. В нея се съдържат конкретни изисквания по отношение приемането на обектите. Изрично е записано, че когато приемането става с комисия по чл.67, ал.1 заповедта за назначаване на комисията се съгласува с органа за технически надзор. В членския състав  е  изрично определено кои следва да бъдат членове и е определено какво следва да  съдържа протокола и дейността на приемателната комисия. Изисква се  преди да започне тази комисия, да се съгласува заповедта за назначаването  й да се представи акт обр.15, протокол за извършени на 72 часови проби, след което комисията да приеме работата. Да се произнесе за нейното съответствие с проектите и едва след като комисията приеме работата се  издава протокол обр.16 за въвеждане на обектите в експлоатация. Видно от представения протокол такива данни не се съдържат в протокола, не се съдържа местонахождение на бунгалата, нито дори строителното разрешение, въз основа, на което е започнато строителството. Строителството в територии извън регулационните граници на населените места, съобразно  разпоредбата на ППЗТСУ е следвало да се изготви въз основа на застроително решение. Ако е имало такова застроително решение,  щеше да бъде обозначен имота с идентификационен номер в устройствения план. Въз основа на одобрените проекти щеше де бъде издадено и строително разрешение, с което да се разреши строителството. В посочените документи няма индиция за изготвяне на проекти и планове, поради което не може да се приеме, че  този протокол е съставен по надлежен ред, от надлежна комисия и се отнася за същите бунгала, за същия обект, за който жалбоподателя претендира за категоризацията по Закона за туризма,  още по-малко да се говори за обект „столова”, а се говори само за 10 броя бунгала.

 Отделно от това, ако се приеме, че са касае за обект на армията, съобразно чл.67 ал.5 от същия Правлник за капиталното строителство, то тези обекти се приемат с нарочна комисия на армията. Няма данни и не се сочи по делото.

 Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ми присъдите направените  по делото разноски, за което представям списък.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Възразявам за прокемерност на определеното възнаграждение на адвоката. Моля за определяне  на минимално възнагражение. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 7 дневен срок  за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: