ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 219 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД- представлявано от К.М., редовно и своевременно призован, се явява управителя М..

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща  процесуален представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК 201908186, със седалище и адрес на управление гр.*** , ул.“***“ № 15, ет.3, представлявано от управителя К.М., против Заповед № 1072/19.10.2017г. на кмета на община Приморско, с която е отказано определяне на вида и категорията на туристически обект /заведение за хранене и развлечения към място за настаняване – клас „Б“/: БИСТРО КЪМ БУНГАЛА “CASA MIA”, находящо се в гр.Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“, стопанисван от фирма „АТЛИМАН КЛУБ“, ЕООД с ЕИК 201908186, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“**“ № 15, ет.3, представлявано от управителя К.А.М..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и връщане на преписката с указания да бъде издадена заповед за категоризация.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата си. Не възразявам  по доклада. По определение от 20.02.2018 година правим повторно искане да се съедини настоящето дело с административно дело №3377/2017 година по описа на Административен съд Бургас. Заведението за обществено хранене е неделима част от коплекса от бунгала и в самостоятелен вид не може да съществува, тъй като е извън населеното място и е безсмислено да съществува самостоятелно. В случай, че потвърдите   отказа за категоризация, то за нас е безпредметно, тъй като те са неразривно свързани. Считаме, че постановеното определение не от категорията на неоттеглеяемите  от съда  и  е  в правомощията си да отмени определението си в тази част. Не споделяме доводите на докладчика по другото дело, че ще се затрудни разглеждането му, тъй като доказателствата са едни и същи и правната и фактическа същтнст на отказа са едни и същи. Моля, да постановите определение за съвместно разглеждане на двете административни дела. Считаме, че за нас е наложително, с оглед спецификата на туристическия комплекс.

Съдът намира, че направеното в днешното съдебно заседание искане от представителя на жалбоподателя по делото е неоснователно предвид обстоятелството, че предмет на разглеждане по настоящето дело и по административно дело №3377/2017г. са различни административни актове, съответно по настоящето дело Заповед № 1072/19.10.17г., а по другото - заповед №1071/19.10.2017г.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на оспорващия за присъединяване на настоящето дело към административно дело №3377/2017 година по описа на Административен съд Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да се приемат като относими следните доказателства по делото: Писмо от  ДНСК до „Атлиман клуб“ ЕООД,  с което ни отговарят, че преписка №943/13.12. 2001 година  не се съхранява в РДНСК. За нас тази преписка е много важна, защото даказва  законността на сградите. РДНСК, след преглед на доказателствата се произнася, че строителството е законно и сградите са надлежно въведени. Прилагам и удостоверение за данъчна оценка № 5208004085/25.07.2014 година, самият ответник е таксувал сградите като търговски обекти. Прилагам и съобщение за дължими данъци за процесните сгради. Събират данъци и ТБО, а същевременно в производството по категоризаяи твърди, че са незаконни. Прилагам и постановления за възлагане с печат от службата по вписвания. Представям ги с копие за ответника.

Съдът намира, че  представените в днешно съдебно заседание  писмени доказателства от оспорващия, заверени от него, имат отношение към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените заверени копия на писмените документи от жалбападателя, както следва: Писмо от  ДНСК до „Атлиман клуб“ ЕООД с изх.№ ОПР-1982-00-781/18.09.20017г., удостоверение за данъчна оценка № 5208004085/25.07.2014г., съобщение за дължими данъци за процесните сгради, както и ТБО, постановления за възлагане на недвижим имот от 09.05.2014г. и от 28.07.2014г. на ЧСИ Я.Б..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Доколкото Община Приморско укрива строителни книжа и доколкото е била страна в административното производство по преписка № 943/24.01.2012 година, искаме ответникът  да представи оригинал на писмото № 943/24.01.2002 година издадено от РДНСК Бургас и всички материали по административната преписка водена от община Приморско за премахване на незаконно строителство на процесните сгради, в частност, но не само. Да представи протокол от 02.11.2000 година, констативен акт на община Приморско №13 от 29.10.2001 година, като непредставянето на тези документи да се цени като препятстване на  събирането на доказателствата, които са  относим към  правния спор.

Съдът намира за основателно направеното  от жалбоподателя искане за прилагане на посочените от него писмени документи, като относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи заверени копия  на посочените от оспорващия писмени документи, а именно: Писмо № 943/24.01.2002 година, издадено от РДНСК Бургас и всички материали по административната преписка № 943/24.01.2012 година на РДНСК Бургас за премахване на незаконно строителство на процесните сгради,  протокол от 02.11.2000 година, констативен акт на община Приморско №13 от 29.10.2001 година

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Други доказателствени искания на този етап нямам.

 

Съдът намира, че  делото  не  е изяснено от фактическа страна, с оглед необходимостта от събирането на допълнителни писмени доказателства по делото, в съответсвие с направеното от оспорващия искане.

 

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018 година от 13:30 часа за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: