Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          987                                  20.05.2016 г.                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесети април две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 219 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по повод жалбата на ЕТ „Слънце-Р.П.“ с ЕИК 102034041, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, ***, представляван от управителя Р.К.П., против мълчалив отказ на началника на Митница Бургас, формиран по искане с рег. № 32-248194/25.11.2015 г. за прекратяване на наложена със Заповед № 269/29.04.2011 г. на началника на Митница Бургас принудителна административна мярка „запечатване на обект“ и „забрана достъпа до обекта“.

В жалбата се сочи, че принудителната административна мярка по чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС се прилага кумулативно с предвиденото в чл. 124а от ЗАДС наказание „лишаване от права“ и с оглед на това срокът на действие на същата следва да е идентичен по продължителност с този на наказанието, в случая един месец. Изложено е, че понастоящем срокът на административното наказание е изтекъл и доколкото срокът на ПАМ не може да е с по-голяма продължителност, нейното продължаване е неоснователно. В допълнение се сочи, че предвидената в чл. 124, ал. 5 от ЗАДС възможност касае предсрочното прекратяване на мярката, при заплащане на санкцията. По същество се иска отмяна на мълчаливия отказ.

В съдебното заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

Процесуалният представител на ответната страна излага становище за неоснователност на жалбата. Счита, че принудителната административна мярка може да бъде прекратена единствено при условията на чл. 124б, ал. 5 от ЗАДС, които в случая не са изпълнени. Не сочи нови доказателства. Претендира разноски.

Бургаският административен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства и извърши цялостна проверка относно законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл. 146 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Със заповед № 269/29.04.2011 г. на началника на Митница Бургас е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“, представляващ павилион за пакетирани стоки, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ до бл. 31, стопанисван от жалбоподателя ЕТ „Слънце- Р.П.“, и е забранен достъпът до обекта. Заповедта е връчена на адресата на 02.05.2011 г. и не е обжалвана в законоустановения срок (обжалвано е само разпореждането за предварително изпълнение на същата). В нея като фактическо основание за издаването и́ се сочи извършено нарушение по чл. 108а, ал.1 от ЗАДС, за което с влязло в сила наказателно постановление № 732/29.04.2011 г. на началника на Митница Бургас са наложени на едноличния търговец на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС административни наказания: имуществена санкция в размер на 50000 лева и лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 (един) месец. Обектът е запечатан на 16.07.2012 г. в 11.00 часа, за което е съставен протокол.

На 25.11.2015 г. в дирекция „Митници“, ТМУ- Бургас, е депозирано от жалбоподателя искане с рег. № 32-248-194 за прекратяване на наложената принудителна мярка. В него се сочи, че мярката не може да се прилага за срок, по-дълъг от този на наложеното административно наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“, предвид корелативната връзка помежду им, поради което и нейното продължаване е незаконосъобразно. Във връзка с така направеното искане е изготвено становище на началника на отдел „ПН“ и началника на сектор „АНДРО“ в отдел МРР на Митница Бургас с рег. № 32-266757 от 11.12.2015 г., в което е формиран извод за основателност на искането по съображения, че наложеното с наказателното постановление наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ е изтърпяно, поради което и действието на мярката, която го обезпечава, е изтекло. Становището е докладвано на началника на Митница Бургас, който е поставил резолюция върху него на 12.12.2015 г., но в предвидения от АПК 14-дневен срок не се е произнесъл по направеното искане за прекратяване действието на ПАМ.

Условията и редът за прилагане и на принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението по чл. 108а от ЗАДС, са уредени в нормата на чл. 124б от същия закон. Мярката се прилага с мотивирана заповед на началника на компетентното митническо учреждение, в случая началника на Митница Бургас, който е компетентен да се произнесе и по искането за нейното прекратяване  (арг. от ал. 5 на чл. 124б от ЗАДС).

От данните по делото е видно, че едноличният търговец е депозирал в Митница Бургас на 25.11.2015 г. искане за прекратяване действието на принудителната мярка. Надлежно сезиран, административният орган е следвало да се произнесе с изричен акт, съдържащ изискуемите реквизити. В срока по чл. 57, ал.1 от АПК, изтекъл на 09.12.2015 г., органът не се е произнесъл и следователно е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал.1 от АПК. Този отказ е предмет на съдебната проверка за законосъобразност.

При произнасяне по жалбата съдът изхожда от съществото на искането и от предполагаемите съображения, които са могли да мотивират административния орган да не го уважи (в този смисъл са разясненията, дадени с т.5 от Постановление № 4 от 22.09.1976 г. по гр.д.№ 3/76 г. на Пленума на ВС). В случая такива съображения се извеждат от резолюцията върху становището с рег. № 32-266757 от 11.12.2015 г. Нейното съдържание сочи, че искането на едноличния търговец не е уважено, поради отсъствие на материалноправните предпоставки, установени в нормата на чл. 124б, ал.5 от ЗАДС.

В хипотезата на чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС административният орган действа при условията на обвързана компетентност и при наличие на установените в нормата предпоставки, издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка „запечатване на обект“, с цел преустановяване на административното нарушение. Предпоставка за прилагане на мярката, съобразно цитираната норма, е налагането на административно наказание по чл. 124а от ЗАДС. В конкретния случай с влязлата в сила заповед № 269/29.04.2011 г. на началника на Митница Бургас е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“- павилион за пакетирани стоки, стопанисван от жалбоподателя ЕТ „Слънце- Р.П.“. В разпоредителната част на заповедта не е посочен изрично срокът на действие на мярката (такова изискване в приложимата редакция на нормата не е предвидено), но това не означава, че тя може да се прилага без ограничение във времето. Доколкото е обусловена от налагане на административното наказание по чл. 124а от ЗАДС, ПАМ следва да се изпълнява до изтичане срока на това наказание. В противен случай тя би могла да се окаже безсрочна, а не такава е целта на закона.

Между страните не е спорно, че наказанието лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец е изтърпяно от жалбоподателя. Следователно необходимостта от прилагане на ПАМ е отпаднала, което от своя страна обуславя основателност на искането за нейното прекратяване. Ето защо, мълчаливият отказ следва да се отмени и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, доколкото естеството на акта не позволява решаване на въпроса по същество от съда, административната преписка следва да се върне на административния орган за произнасяне с надлежен акт, в съответствие с горните указания.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата, на основание чл. 143, ал.1 от АПК следва да се присъдят на жалбоподателя направените разноски по делото в общ размер 450 лева, от които 50 лева- заплатена държавна такса за производството и 400 лева- заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

         

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на Митница Бургас, формиран по искане с рег. № 32-248194/25.11.2015 г., направено от ЕТ „Слънце-Р.П.“ с ЕИК 102034041, за прекратяване на наложена със Заповед № 269/29.04.2011 г. на началника на Митница Бургас принудителна административна мярка „запечатване на обект“ и „забрана достъпа до обекта“.

ВРЪЩА преписката на началника на Митница Бургас за произнасяне по искането с рег. № 32-248194/25.11.2015 г., съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: