ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети април                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 219 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Слънце- Р.П.” се явява адвокат С., преупълномощена от адвокат К..

За ответника- началник на Митница Бургас се явяват юрисконсулти Г. и Т., надлежно упълномощени.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на ЕТ „Слънце – Р.П.” против мълчалив отказ на Началника на Митница Бургас за отмяна на принудителна административна мярка (ПАМ), „Запечатване на обект - павилион за пакетирани стоки”, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Лазур и е забранен достъпа до обекта, наложен със заповед № 269/29.04.2011г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на заповедта за налагане на ПАМ.

Съдът указва на жалбоподателя, че следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Г.: Поддържам казаното от колегата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат С.: Моля да уважите жалбата срещу постановения мълчалив отказ, съответно да вдигнете административната мярка за запечатване на обекта. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Принудителна административна мярка „Запечатване на обект се налага с индивидуален административен акт, а именно заповед на началника на Митнически пункт Бургас, доколкото никъде в чл.124б от ЗАДС не е предвиден срок, за който се извършва запечатването на търговския обект, не следва цитираната разпоредба да бъде тълкувана разширително и към нея да се прилага срока предвиден за административното наказание по чл. 124а, ал.1 от ЗАДС. В чл.124б., ал.5 на ЗАДС изрично е казано кога и по какъв начин се прекратява ПАМ, а именно по искане на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че наложената имуществена санкция е заплатена изцяло. Тъй като до настоящия момент наложената имуществена санкция по наказателно постановление №732/2010г. не е заплатена, считаме, че наложената със заповед принудителна административна мярка не може да бъде прекратена по реда на чл.124б от ЗАДС. В тази връзка считам, че неоснователно е искането на ответната страна, което също моля да бъде отхвърлено. Моля да ни бъдат присъдени разноски - юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: