Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №510

 

гр. Бургас, 17 март  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 219/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от П.Т.Н. *** против Решение № 57 от 22.12.2014г. на Районен съд – гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 234 по описа на съда за 2014г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1006/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева, на основание чл.132, ал.1 от ЗОП, за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП.

Касаторът, иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че оспореното решение е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и в нарушение на закона.

Ответникът по касационната жалба – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, редовно призован, не се явява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспорването е неоснователно, поради което решението на  Районен съд Малко Търново следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд  гр.Малко Търново, с решение № 53 от 22.12.2014г. постановено по административно-наказателно дело № 231 по описа на съда за 2014г., е потвърдил наказателно постановление /НП/ № 11-01-1006/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, с което на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП.

За да постанови решението, районният съд е приел за установено, че спрямо П.Т.Н. правилно е била приложена санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП за извършеното нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП, изразяващо се в това, че в качеството си на лице по смисъла на чл.8, ал.3, във вр.чл.7, т.3 ЗОП не изпратил информация за изпълнението на сключения договор за възлагане на обществена поръчка № 13279-26-ОПОС3/6.06.2013г. с „Крио Инжинеринг“ООД  до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 от ЗОП – едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка, а именно до 16.06.2014г. Изложил е мотиви, че не са налице законоустановените предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай и за приложението на чл.28 ЗАНН.

Решението е законосъобразно.

Касаторът не оспорва, факта, че е извършил нарушението, за което е бил санкциониран.

Единственото му възражение е, че районният съд е следвало да измени наказателното постановление в санкционната му част, като определи глоба в размер, различен от посочения в него, в съответствие с мотивите си. Настоящият касационен състав намира възражението за неоснователно. 

Противоречието между извода, формиран в мотивите на решението за изменение на наказателното постановление и диспозитива на решението за неговото потвърждаване не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, а се дължи на техническа грешка допусната от съда.  Извод в този смисъл следва от факта, че наложената на касатора глоба с наказателното постановление е в минималния размер, установен в санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП – 500.00 лева, като липсва законово основание и съдът не разполага с правомощия да намалява размера на наказанието под този минимум. Правилен е изводът на районния съд относно точното приложение на санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП спрямо касатора за неизпълнение на задължението му по чл.44, ал.9 ЗОП. Не се установиха сочените в жалбата касационни основания за отмяна на оспореното решение, което е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Неоснователно е възражението, че ако и да е извършено нарушение, то е едно, тъй като всички договори, за които на касатора е била наложена санкция, са били сключени в резултат на провеждане на една обществена поръчка. Разпоредбата на закона възлага в задължение за уведомяване за приключването на всеки един конкретен договор, без значение дали този договор е сключен по една обособена позиция, от една обществена поръчка или е сключен в резултат на възлагане на целия предмет на обществената поръчка.

Поради това, оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 57 от 22.12.2014г., по н.а.х.д. № 234 по описа за 2014 година на Районен съд гр.Малко Търново.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: