Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 513            Година 27.04.2011       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и девети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 219 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Х.И.К. *** против заповед № 1/03.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – метален фургон под № 3 по схема, разположен в УПИ VІ-405, кв.170 по плана на ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, с размери 5м./2,80м.,  в 10-дневен срок от получаване на заповедта. Счита, че заповедта е незаконосъобразна, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и поради противоречие с материалните норми.  В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде отменена оспорената заповед.

Ответникът по жалбата – Заместник-кмет по Устройство на територията и строителството при Община Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Констативен акт № ІІ-206/29.11.2010г. (л.27 от делото), е съставен за  извършена проверка на преместваем обект представляващ метален фургон под № 3,  с размери 5,00м./2,80м., с метална конструкция, поставен в имот VІ-405, в кв.170, по плана на ЗЦГЧ, ул.”Климент Охридски” № 28-30. Като собственик на обекта е посочен Х.И.К.. Срещу акта са подадени възражения вх.№ 94-Х-232/20.12.2010г. (л.10 от делото).

Със заповед № 1/03.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас е наредено на Х.И.К. да премахне преместваем обект метален фургон под № 3 по схема, разположен в УПИ VІ-405, кв.170 по плана на ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, с размери 5м./2,80м.,  в 10-дневен срок от получаване на заповедта. Заповедта е връчена на 07.01.2011г., видно от приложеното известие за доставяне(л.6 от делото) и е обжалвана с жалба вх.№ Ж-94-Х-14/19.01.2011г. в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Заповед № 1/03.01.2010г.  на Заместник кмета на Община Бургас е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината, а правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 3544/23.12.2008 год. на кмета на Община Бургас. С оглед така посочените правни норми и представените доказателства, се установява, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а, ал.2 от ЗУТ и е съставен констативен акт. В акта е отразеното, че той е съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Заповедта е издадена при спазване на установената писмена форма но в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За да издаде обжалваната заповед административният орган е приел, че процесната метален фургон представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 ЗУТ. Настоящият състав не споделя този извод.

Преместваемите обекти съгласно регламентацията им в чл.56, ал.1 ЗУТ, според предназначението са разделени в две основни групи: 1.увеселителни и обекти за търговски и други обслужващи дейности с изброяване на техния вид-павилиони, кабини и маси и 2. други елементи на градското обзавеждане, с примерно изброяване на вида им-спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. След отпадане на израза „които не са трайно свързани с терена” с изм. на чл.56, ал.1 ЗУТ (ДВ бр. 103/2005г.), начинът на прикрепяне на обекта към терена е без значение, но същият трябва да е преместваем-да съществува възможност обектът да бъде демонтиран без разрушаване и преместен на друго място. Освен „преместваемост”, друго кумулативно условие за квалифициране на обекта по чл.56, ал. 1 ЗУТ е да обслужва обществени потребности. По смисъла на чл.39 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, както и други общественообслужващи дейности. В случая в хода на административното производство не е изследвано за какво служи обекта. В съставения констативен акт и издадената въз основа на него заповед не са посочени както неговото предназначение, така и обстоятелства свързани с фактическото му ползване. В подадените от жалбоподателя възражения срещу констативния акт единствено се сочи, че обекта се ползва за „домашни нужди”, тоест от събраните по делото доказателства не се установява, че „металния фургон”, предмет на процесната заповед обслужва обществени потребности по смисъла на посочените законови разпоредби. Ето защо, след като от събраните по делото доказателства не се установява, че металния фургон, както според предназначението си, така и с оглед преместваемостта си е обект по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ, издадената заповед по реда на чл.57а от ЗУТ се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 1/03.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, с която е наредено на Х.И.К. *** да премахне преместваем обект - метален фургон под № 3 по схема, разположен в УПИ VІ-405, кв.170 по плана на ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, с размери 5м./2,80м.,  в 10-дневен срок от получаване на заповедта.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: