ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 219 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.К., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Димитров, с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по УТС на Община Бургас, нередовно призован, се явява юрисконсулт Станоева, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВ: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Не възразявам да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване на ответника.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Х. Иванова Кърджилов против Заповед № 1/03.01.2011година на Заместник-кмета по УТС на Община Бургас, с която е заповядано да бъде премахнат преместваем обект – метален фургон под № 3 по схема, разположен в УПИ VІ-405, кв. 170 по плана на ЗЧГЧ, ***, с размери 5,00 м/2,20м и височина 2,20 м.

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВ: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства.

Считам, че спорът е правен и в тази връзка заповедта е недопустима, тъй като по реда на чл. 57а ЗУТ могат да бъдат премахвани само обекти, които са поставени по реда на чл. 56 ЗУТ, а процесният не е такъв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка.

Представям длъжностна характеристика и Заповед №3544/23.12.2008 година, с оглед удостоверяване компетентността на органа, издал процесната заповед и лицето, съставило констативния акт.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ ДИМИТРОВ: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта на Заместник-кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на процесния фургон. Подробни съображения съм изложил в жалбата, които поддържам. Считам, че заповедта е недопустима. Процесният обект не е преместваем, не е обект, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – не е търговски, не е кабина, не е маса, не е елемент на градското обзавеждане. Същият не отговаря и на критериите на чл. 57 ЗУТ, тъй като не е монументално-декоративен елемент. Моля да отмените заповедта, като имате предвид константната практика на Административен съд – Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Няма спор по отношение вида на обекта, който е описан като метален фургон, в който смисъл считам, че същият се явява преместваем обект. Видно от входираното от жалбоподателя възражение, обектът е поставен след 1987 година, поради което не е налице хипотезата на §16 от ЗУТ.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: