О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 391                 Година  20.03.2009                     град  Бургас

 

 

         Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесети март две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Д.Д.

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 219 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “РИЛА ПРОЕКТ” ЕООД, ***, представлявано адм.П., пълномощник на управителя В.Ф. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Бургас да се произнесе по молба вх.№ М 378-05-284/22.12.2008г. за отмяна на  заповед № 33/09.10.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

С определение № 260/25.02.2009г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.1 и т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас, да представи като доказателство по делото платежен документ за внесена държавна такса и да представи удостоверение за съществуването и представителството на организацията-жалбоподател. В определението на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщението с указанията на съда е получено от служител на дружеството на 06.03.2009г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 13.03.2008г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “РИЛА ПРОЕКТ” ЕООД, ***, представлявано адм.П., пълномощник на управителя В.Ф. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Бургас да се произнесе по молба вх.№ М 378-05-284/22.12.2008г. за отмяна на  заповед № 33/09.10.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 219 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: