О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

  2074              /29.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети август, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2199/2018 година

 

Производството е образувано по жалба от Г.Т.М. с ЕГН ********** *** против заповед № 18-0769-001646/03.07.2018 година на началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР.

С разпореждане № 3769/13.08.2018 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен лично за указанията на 16.08.2018 година, съгласно отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 14).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 23.08.2017 година (работен ден).

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Г.Т.М. с ЕГН ********** *** против заповед № 18-0769-001646/03.07.2018 година на началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2199/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: