ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2199 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15:17 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

 

адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, като заключението е депозирано на 29.05.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на адв. С. и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение ведно с приложения към него, което поддържам.

 

адв. С.: От представените доказателства – Нотариални актове към експертизата става ясно, че нито една сделка не е изповядана за имот, касаещ местността „Симеонова могила”, така ли е?

 

Вещото лице: Конкретно за м. „Симеонова могила” нямаше сделки в този период от три месеца, който ми беше представен като време за изследване на вписани сделки в Служба по вписванията гр. Поморие.

 

адв. С.: Нямам други въпроси. Моля да допуснете допълнителен въпрос към експертизата, тъй като вещото лице е извършило оценка единствено и само на база вписаните сделки. Моля вещото лице да оцени самия сервитут, а не само пазарната оценка на имота на база информация от агенциите за недвижими имоти или вписани сделки в рамките на една година назад за м. „Симеонова могила”, като поне една от страните е ЮЛ.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. С.Ж.И. по допуснатата съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 350,00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О – 350,00 лв. – 06.06.2017 г.)

Допуска изготвянето на допълнителна съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки да отговори на въпроса, формулиран от адв. С. в днешното съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 200,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде приложен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице инж. С.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.09.2017 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: