ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 2199 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. Г..

 

По хода на делото:

 

адв.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът докладва, че с оглед предоставената възможност от предходно съдебно заседание жалбоподателят  Б. е депозирал молба, в която същият е формулирал доказателствени искания, а именно да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да определи пазарната стойност на съсобствения му имот № 35033.10.10, находящ се в местността „Симеонова могила“ по КК на гр. Каблешково, целият с площ от 16,005 дка, по отношение на който е възникнал сервитут за енергиен обект, на база на която цена е определена цената на сервитута. Към така депозираната молба са представени интернет разпечатки на сайтове на агенции за недвижими имоти.

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор по така формулираното доказателствено искане, изготвен от процесуалния представител на ответника.

 

адв. Г.: Изразили сме писмено становището си. Искането за назначаване на експертиза е допустимо, единствено искаме при изготвяне на експертизата от страна на вещото лице да се спази метода за пазарния аналог при определяне цената, като се имат предвид реално извършени сделки в същото или близко землище до имота на жалбоподателя, а не по обявите на цена „продава” от сайтовете на агенции за недвижими имоти.

 

С оглед така формулираното доказателствено искане и предвид становището на процесуалния представител на ответника съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки, а при необходимост и оглед на място да отговори на въпроса, формулиран от жалбоподателя в нарочна писмена молба, находяща се на л. 47 от делото, като при отговаряне на така  поставения въпрос вещото лице да съобрази и изразеното от процесуалния представител на ответника становище, както в писмен вид (л. 61 от делото), така и в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 350.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Назначава за вещо лице инж. С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: