ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.02.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2199 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото  е образувано по повод жалба от В.Т.Б. против протоколно решение от 25.03.2016 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ, определена от кмета на община Поморие.

 

адв. Г.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

На основание чл. 171, ал. 4 апк съдът намира за нужно да укаже на жалбоподателя, че за някои обстоятелства от значение за делото не сочи доказателства. В сезиращата съда жалба са развити твърдения, съгласно които определената от комисията по чл. 210 зут пазарна оценка на процесния имот, собственост на жалбоподателя, е значително занижена и не отговоря на действителната пазарна стойност. Съдът намира така формулираното възражение за относимо към предмета на спора от една страна, а от друга страна в подкрепа на това възражение не са ангажирани доказателства.

В този смисъл и на основание чл. 171, ал. 4 апк съдът указва на жалбоподателя, че по отношение твърдяната от него действителна пазарна стойност на собствения му имот не е ангажирал доказателства.

 

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Представя възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в това число и съдебно-техническа експертиза, посредством които да удостовери заявеното в жалбата твърдение относно по-високата действителна пазарна стойност на засегнатия от плана за регулация имот.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: