ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2199 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.Ж.И..

 

По хода на делото:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-техническа (оценъчна) експертиза ведно с приложения към нея, като заключението е депозирано на 04.09.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

адв. Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на  страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Адв. Г.: Имам въпрос. На страница № 3, във вариант „а” на заключението това е цена, до която сте достигнал само въз основа на оферти „предлага“ ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да,  с 15 %  приспадане за офертност.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. С.Ж.И. по допуснатата допълнителна съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 270,00 лв., 200,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. (изд. Р.К.О – 200,00 лв. – 12.09.2017 г.)

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 70,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата  допълнителна съдебно-техническа (оценъчна) експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. С.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените обжалваното решение, позовавайки се на мотивите, изложени в жалбата. Също така като основен аргумент твърдим, че към Решението за определяне на цената липсва оценка, на база на която комисията по чл. 210 ЗУТ да се произнесе. Също така в Решението е записано, че е използван коефициент за определяне на цената на сервитута, а такъв липсва напълно. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. В случай, че не уважите жалбата ни на основание чл. 78, ал. 5 ГПК моля да намалите поисканото от ответника адвокатско възнаграждение поради прекомерност предвид фактическата и правна сложност на казуса.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н председател, моля след като приемете подадената жалба за неоснователна да оставите в сила като правилен и законосъобразен обжалвания административен акт. Същият не страда от визираните в жалбата пороци. Видно от събраните по делото доказателства и приетото в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице цената, която е определена от комисията е близка до определената от вещото лице във вариант „б“ на неговото заключение, който вариант е единственият обективен вариант. Молим първият вариант, който е единствено и само обоснован на цена „предлага” да не бъде взиман под внимание при постановяване на решението Ви, тъй като същият не е обективен. Моля за присъждане на направените по делото разноски, като представям Списък на разноските.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: