ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2199 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Агро Ник -09”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА от процесуалния представител на жалбоподателя молба с вх.№9621/16.12.2014година, с която се оттегля жалбата на „Агро ник-09”ЕООД по адм.д.№2199/2014година и моли делото да бъде прекратено.

 

Съдът намира направеното искане за основателно, по следните съображения:

Съгласно чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или от части, като съгласно ал.3 оттеглянето или отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от процесуалния представител на жалбоподателя, за оттегляне на подадената жалба, намира, че са налице основанията по чл.159, т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро Ник -09”ЕООД срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013година с изх.№02-020-2600/6921/14.08.2014година.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№2199/2014година по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: