ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 2198 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

         

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Ц.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Постъпила е молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която се иска отлагане на делото за друга дата, а при даване ход са направени доказателствени искания.

 

          ОТВЕТНИКЪТ – Комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Поморие, редовно призована, представлява се от адвокат Г., който представя пълномощно.

 

По ход на делото:

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.Ц.Г. против Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ към Община Поморие, съдържащо се в Протокол от 19.04.2016 г., с който е определен размера на пазарната цена на еднократното обезщетение, дължимо на жалбоподателя за възникнало сервитутно право във връзка с изграждане на високоволтова линия за присъединяване на подстанция „Поморие“ към високоволтова линия „Ахелой“.

Съдът ДОКЛАДВА искане от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебна експертиза.

 

АДВ. Г.: Оспорваме жалбата. Да се приеме преписката.

По доказателственото искане считаме, че първата искана от жалбоподателя експертиза е неотносима към предмета на делото, който е свързан единствено и само с размера на определеното обезщетение, което искане се съдържа във втората задача за определяне на пазарна оценка. Ако съдът допусне такава експертиза, моля оценката да стане по метода на пазарния аналог, като се имат предвид реално сключени сделки с такъв тип имоти или съседни землища каквато е практиката на ВАС, с оглед на което моля да оставите без уважение искането за първата експертиза. Не се противопоставям на искането за втората експертиза.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на лист 2.

По искането за извършване на две съдебни експертизи, съдът счита следното:

С молбата към първата експертиза е формулирана задача да се изясни в какъв процент може да бъде използвана по предназначение земята след прокарване на електропровод имащ параметрите, описан в преписката. Съдът счита, че този въпрос е неотносим към предмета на спора. С оспореното решение е определен размер на обезщетението за лозе ІІІ-та категория, собственост на жалбоподателя. Предвиденото изграждане на електропровод с оглед характера на предназначението на имота няма да засегне неговото използване. Лозовите насаждения са нискостепенна растителност и като такава земеделска култура те няма да бъдат засегнати от ограниченията, които налага сервитута, който е възникнал. В конкретния случай имотът, за който се определя обезщетение не представлява УПИ с предвидени възможности за застрояване, които биха били накърнени от прокарването на предвидената високоволтова линия на електропреносната система. Основателно е второто искане на жалбоподателя за извършване на експертиза, която да установи каква е реалната пазарна стойност на сервитутното право, което е възникнало върху имота на Д.Г..

Съдът счита, че искането за извършване на експертиза следва да бъде уважено с уточнението направено от адв. Г. в днешно съдебно заседание, а именно при установяване на пазарната стойност на сервитутното право да се вземат предвид сделки с имоти в същата или в съседни местности, които притежават сходни характеристики с имота на жалбоподателя.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-оценителна експертиза със задачата, формулирана в молбата, представена в днешно съдебно заседание от адв. С.С. - процесуален представител на жалбоподателя при уточнението, направено от адв. Г. в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице Д.Т..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, в размер на 200 лв. по сметка на Административен съд – Бургас.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената му задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на постановеното задължение, съдът ще се произнесе по спора въз основа на наличните доказателства.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.03.2017 г. от 13,00 часа, за която дата и час ответникът уведомен от днешно съдебно заседание.

Да се уведоми жалбоподателя за указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.58 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: