ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2198 по описа за 2012година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ки То Трейд” ООД се явяват управителят Т. Т. и адвокат Т., с приложено по делото пълномощно.

         За ответника - Директор на РИОСВ Бургас се явява юрисконсулт К., с приложено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Венис Марина” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат Т. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адвокат Т. – Единственото, което искам е да се приобщи, е един брой решение №281/28.02.2014г. на Административен съд гр. Бургас по отношение на другата част на решение №106/02.10.2012г. постановено на 28.02.2014г. Представям го на съда информативно, представям го за сведение. Смятам да приключим по същество, ако колегата няма да сочи други доказателства, ние няма да сочим доказателства.

Юрисконсулт К. – Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Заявявам, че се отказваме от допуснатия ни до разпит свидетел С.К. – експерт „Връзки с обществеността”.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на ответната страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.12.2013г., с което е допусната до разпит в качеството на свидетел С.К., главен експерт в РИОСВ Бургас.

ПРИЕМА за сведение решение № 281/28.02.2014г. постановено по адм.д.№2268/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Т. – Моля да отмените решение № РД-105/02.10.2012г. за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност „Бар грил Ропотамо”, на директора на РИОСВ, като подробни съображения сме изложили в жалбата и такива допълнително ще изложим в писмено становище, като ви моля да ми предоставите срок за това. Моля да ни бъдат присъдени и направените разноски.

 

Юрисконсулт К. – Моля да потвърдите така издаденото решение на директора на РИОСВ Бургас, с което е открита процедура за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност като основателно и законосъобразно и също моля за срок за да представя писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: