ПРОТОКОЛ

         

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2198 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КИ ТО ТРЕЙД” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителят на дружеството г-н Т. и с адв.Д.Т., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М.С. с пълномощно находящо се на лист 132 от делото, както и от Д.Т. - директор на Дирекция „Контрол на околната среда”, упълномощен по реда на чл.32, т.3 от ГПК.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Т.: Предмет на оспорване е Решение № 105/02.10.2011г. за откриване на конкурс за предлагане на туристическа дейност „Ползване на обект Бар-грил Ропотамо”.

         Поддържам изцяло жалбата и молим да бъде уважена, като с оглед обстоятелството, че се касае за един и същ период от време, представям два броя съдебно-технически експертизи изготвени от вещото лице Щ.П. по друго административно дело, тъй като там също се оспорва Заповед № 106, както и другите посочени на директора на РИОСВ, но обхваща един и същ период от време. Това са доказателства относно това, дали е бил достъпен през този период от време сайта на РИОСВ за посещение, с оглед на обстоятелството, че доверителят ми твърди, че не е имал достъп до този сайт и това е причината да не участва в конкурса. Поради това моля да допуснете до разпит в следващото съдебно заседание свидетелят П.Г.Г., който е бил специално ангажиран от фирмата да следи сайта на РИОСВ, тъй като договорите са били към своя финал. Той е бил специално ангажиран за тази дейност и при разпита му ще установяваме в какво точно се състоял ангажимента му.

         Експертизите представям за сведение на съда, тъй като касаят периода от време, за което твърдим, че точно за този период от време сайта въобще е бил недостъпен за посещение. Относно това твърдение -  недостъпността на сайта, обвързано с незаконосъобразността на акта ще взема становище по съществото на спора.

 

         Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства от жалбоподателя, а именно експертизите, които са извършени в друго дело № 2268/2012г., моля съдът да има предвид, че е назначена тройна съдебна експертиза, тъй като вещото лице П. не можа убедително да обоснове изложените в така изготвената от него експертиза заключения и поради това тя не беше приета от състава на съда като безспорна. Поради това е назначена и допусната трона съдебна експертиза и моля да имате това предвид.

По отношение работата на сайта на РИОСВ за периода  от 01.10.2012г. до 31.10.2012г., ние сме приложили доказателства, а именно разпечатки от „Гугъл” и „Тиксо БГ” – брояч на посещенията на сайта, от които е видно, че сайта е бил достъпен през този период, когато е бил провеждан конкурса, включително и от Бургас достъпен и за посещенията има графика, която е налична на лист 113 от делото.

         Г-н Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Бих искал да споделя, че освен достъпността до сайта, принципът на публичност е спазен, тъй като за решението за откриване на туристическата дейност има публикувана и обява в един местен ежедневни, каквото е изискването по самия правилник. Това е ежедневникът „Бургас днес и утре” и страница от него е приложена по делото.

         Относно искането за допускане до разпит на свидетел, считам, че този свидетел не би могъл да докаже нищо към момента, тъй като това, че той не си е свършил работата и не е могъл да установи наличие или не на конкурс, не е основание да се вземат свидетелските показания като обвързващи по настоящото дело.

Относно законосъобразността, считам че актът е изцяло законосъобразен.

 

Възражение на адв.Т.: По повод изложеното от колегите - тази справка, която те са приложили по делото, показва единствено това, че има достъп до сайта. Отваря се един екран, след което се появява „грешка 404”, това което и експертът е посочил, т.е. отваря се само една първоначална страница на сайта и в последствие достъпът е невъзможен. Това показва само желанието или опита на някой да  влезе в сайта и само толкова. Последващи линкове не са достъпни.

 

Юрисконсулт С.: Считам това твърдение изцяло неоснователно и недоказано, тъй като самият той не е експерт в тази област и не би могъл да дава подобни становища.

 

Адв.Т.: В протокола от съдебно заседание вещото лице отговаря и на този въпрос, поради което представям за сведение на съда протокол от съдебното заседание проведено на 11.06.2013г. по административно дело № 2268/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. При разпита в съдебно заседание вещото лице отговаря съвсем категорично какво точно маркира системата. Тези две справки, които са дадени, отчитат само едно първоначално желание на клиент да влезе в информацията и „Гугъл” и „Тиксо” отчитат, че има достъп. Експертът обяснява каква е причината и кой метод точно се използвал.

 

Юрисконсулт С.: Именно точно тези отговори на вещото лице по друго дело, което наистина касае един и същи период за посещение на сайта и неточните отговори, които вещото лице е дал, е основание за допускане на тройната експертиза.

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваното решение, както и

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представените в днешно съдебно заседание от адв.Т. два броя съдебно-техническа експертиза, изготвена по административно дело № 2268/2012г. на Административен съд-гр.Бургас, както и протокол от съдебно заседание проведено на 11.06.2013г. по посоченото административно дело.

 

Намира доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства по делото за основателно, доколкото посредством разпита на сочения свидетел биха установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА  до разпит при  режим на довеждане за следващото съдебно заседание свидетелят П.Г.Г..

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.12.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: