О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  1952             /16.08.2018 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм. дело № 2197/2018 година

 

Производството е чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.211от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Образувано е по жалба на С.Т.Н. с ЕГН **********, главен експерт в Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР със съдебен адрес ***, чрез адвокат В. С. от АК - Варна, против заповед № 3282з – 1518/14.05.2018 година на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя.

Настоящият съдебен състав приема, че жалбата не е подсъдна за разглеждане от АдмС – Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл. 133 ал. 1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Териториална структура на администрацията по смисъла на § 1 т. 1а от ДР на АПК е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

В жалбата на Н. като адрес, по смисъла на чл. 150 ал.1 т.2 от АПК, е посочен адрес в град Варна.

В структурата на Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР има териториална структура, която с дейността си подпомага административния орган – издател на обжалваната заповед. Това е  ГКПП - Пристанище Варна, който, от своя страна, има 5 подпункта, разположени на територията на Варненска област.

Анализът на цитираните правни норми обосновава извод, че ГКПП - Варна представлява структурно териториално звено към ГД „Гранична полиция“, по смисъла на § 1, т. 1а от ДР на АПК.

В конкретния случай адресът на жалбоподателя е в град Варна, поради което компетентен да се произнесе по оспорването е Административен съд - Варна.

На основание чл. 135 ал. 2 от АПК, жалбата трябва да се остави без разглеждане от настоящия съдебен състав и делото да се изпрати за разглеждане от местно компетентния Административен съд - Варна.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Н. с ЕГН **********, главен експерт в Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР със съдебен адрес ***, чрез адвокат Васил Ставрев от АК - Варна, против заповед № 3282з – 1518/14.05.2018 година на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2197/2018 година.

           

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: