ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2197 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.С.Н., редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН, редовно и своевременно призован не се явява.Изпраща процесуален представител адв. Ж., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба  от С. С.Н., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против заповед № РД-08-300/11.07.2017 година на кмета на община Руен.

 

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на предпоставките на чл.225а, вр. чл.225 ЗУТ за постановяване на оспорената заповед, а именно  фактическите и правните такива, касаещи изложеното в заповедта твърдение, че посочените две стопански постройки представляват строеж по смисъла на  §1, т. 38 от ЗУТ, че същите са изпълнени без строителни книжа и че са изпълнени именно от жалбоподателя, а в тежест на всяка от двете страни в случай, че се позовава на позитиви факти и обстоятелства, от които черпи права, да докаже наличието на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.Ж.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Представям  с молба- опис и допълнителни документи, които моля да бъдат приети като доказателство по делото.

Съдът счита, че представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства са относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната  преписка.

ПРИЕМА  представените от ответния орган писмени доказателства, както следва: докладна зипаска от 13.08.2015 година на кмета на кметство Разбойна, общ.Руен; Геодезическо заснемане с рег.№ РД- 10-125/4/ от 06.10.2015 г. на „Аутокад“ ЕООД –Ямбол; писмо рег.№ РД-11-251/4.09.2015 година на Община Руен, с приложена обратна разписка; писмо изх.№ 295/19.08.2015 г.на кмета на кметство Разбойна до Oбластен управител с приложена към него подписка на населението на с.Разбойна; писмо рег.№ 08-00-863/01.09.2015 година на Oбластен управител Бургас.

Съдът УКАЗВА на ответния орган, че не е изследвал въпроса за търпимостта на спорните постройки, тъй като жалбоподателя навежда довод, че същите са строени преди повече от 50 години и той е единствен техен ползвател.

 

АДВ.Ж.: Във връзка с това ще направя доказателствено искане: Моля  вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, освен на поставените от Вас въпроси, да отговори и на въпроса: Животновъдният обект регистриран ли е в Агенцията по безопасност на храните по Закона за ветеринарномедицинската дейност от жалбоподателя? Идентичен ли е с обекта, предмет на заповедта за премахване на незаконен строеж, която се обжалва, както и след справка в регистъра на животновъдните обекти  да се установи кога е регистриран този обект. Моля да допуснете до разпит при режим на довеждане двама свидетели, които ще установят факти и обстоятелства, касаещи времето на строителство на процесните сгради. Алтернативно информацията да бъде изискана служебно от съдебния състав, в случай, че не бъде внесен депозита.

 Така направените доказателствени искания счита за допустими и относими към предмета на спора. Със свидетелски показания е допустимо да се установява дали жалбоподателя владее сградите и ги използва като свои, а относно информацията от Агенцията по безопасност на храните съдебния състав счита, че следва да изиска такава, за да установи дали са декларирани като негови, поради което  и воден от горното

                                               

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството  на свидетели, при условията на довеждане в следващото съдебно заседание двама свидетели, водени от ответната страна, които да свидетелстват за обстоятелствата  около изграждането и използването на сградата от страна на жалбоподателя.

 Да бъде изискана от Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас  информация налице ли е регистририн  от жалбоподателя С.С.Н. животновъден  обект, находящ се в землището на с.Разбойна, общ Руен и ако това е така, да бъде предоставена пълната информация за същия, находяща се в Обалстна дирекция по безопасност на храните, като бъде указано на агенцията, че  информацията е необходима не по-късно от датата на следващото съдебно заседание.

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.11.2017 година от 14:00 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: