ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2193 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Експерт билд“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н. c пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „ОДОП“ – Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява  от гл.юрисконсулт Ж. c  пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Експерт билд“ ЕООД против РА № 0216006839/04.05.2017 г., потвърден с решение № 166/17.07.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – гр. Бургас, с който са определени задължения за данъци и осигурителни вноски на дружеството в размер на 100000,00 /сто хиляди лева/, представляващи главница за периода от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г.

Към жалбата няма доказателствени искания.

АДВ. Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Представили сме в хода на административното производство доказателства, касаещи правния спор.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат доказателствата ведно с административната преписка, както и допълнително представените във връзка с удостоверяване на електронните подписи на лицата, издали РА,  ревизионния доклад, ЗВР и ЗИЗВР. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изложеното от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени с писмо-опис от процесуалния представител на ответника /лист 388/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. В сизиращата жалба до съда сме изразили подробни съображения досежно и незаконосъобразността на ревизионния акт, които моля да съобразите.

Моля да  присъдите направените съдебно-деловодни разноски в размер на деловодната такса.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Жалбата е неоснователна. Подробни мотиви сме изложили в решението на директора на дирекция „ОДОП“  при НАП – гр.Бургас.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 3530 лева.Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: