ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2193по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

За жалбоподателят МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М.М.-Ж, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - управител на НЗОК, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С.К., която е упълномощена от директора на РЗОК Бургас, който от своя страна е бил упълномощен от управителя на НЗОК.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание, издадена от управителя на НЗОК София, с която на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО е определена сума, подлежаща на възстановяване от жалбоподателя в размер на общо 11 324 лв., обжалвана в частта относно точки 1, 2, 3, 4, 5 и точка 12 от поканата.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата в обжалваните точки 1, 2, 3, 4, 5 и точка 12 от писмената покана. Останалите точки не ги оспорваме.

Относно искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза представям молба с поставени въпроси към вещото лице, както и представям Приложение 1 (образец) от протокол на писмена покана към Инструкция на управителя на НЗОК РД 2016-31/23.06.2016г.

Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

Съгласно нашите договорни отношения с НЗОК, националната каса плаща, когато клиничната пътека е приключила. Ние, за да получим тези суми, клиничната пътека е приключила, а за всяка клинична пътека има алгоритъм и тези неща са една съвкупност.

Относно въпросите към експертизата и по-точно посоченият като въпрос 2.2 от молбата за това дали е завършена клиничната пътека, трябва да се изясни на първо място що е то клинична пътека. При клиничната пътека изходът от лечението е крайната цел. Лекарите трябва да лекуват и пациентът трябва да бъде изписан в добро състояние и с подобрение. 

Към момента нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете следните доказателства, подробно описани в писмо изх. №11-00-9/17.01.2017г. Това са справка от електронната система за отчитане на клинични пътеки към фактури, фактура, дебитно известие, платежно нареждане за плащане по фактура, които доказват, че са извършени плащания и това са алгоритмите на клиничните пътеки, които са публикувани в ДВ.

Относно издаването на наказателни постановления, там има две хипотези - в единия случай са санкции по ЗЗО, а другите са неустойки, като чл. 76б не е в тази хипотеза, а нашият случай е по чл.76а от ЗОО.

Други искания по доказателствата нямам.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника с жалбата при образуване на делото писмени доказателства, находящи се в адм.д.№11154/2016г. на АССГ, а именно: протокол от 09.06.2016г., писмо изх.№ 35-00-1266/14.07.2016г., протокол за неоснователно получени суми от 09.06.2016г., възражение от МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД вх. № К 20-02-366/21.07.2016г., писмо изх.№ 20-02-366/28.07.2016г., възражение вх.№ К 20-02-366/04.08.2016г., известие за доставяне  ИДРS 8008 0010ІD K от 21.07.2016г., служебен бон от 19.07.2016г. и системен бон от 19.07.2016г., писмо изх.№ 20-02-517/21.09.2016г., писмена покана , известие за доставяне от „М и БМ ЕКСПРЕС“ ООД връчено на 14.10.2016г. и разписка на „Стар пост“ № 1383009, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, съгласно опис в придружително писмо от 17.01.2017г.

ПРИЕМА за сведение представения от жалбоподателя формуляр на протокол по Приложение 1 към инструкция РД-16-31/23.06.2016г. на управителя на НЗОК

 

По искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза съдът счита, че доколкото искането касае назначаването на две вещи лица - лекари с различна специалност от една страна и опитът на съда в издирване и назначаване на такива вещи лица с медицинско образование по други дела, следва да се допуснат две експертизи, като се разделят въпросите според специалността на съответното вещо лице. Съдът, като се запозна с формулираните въпроси към експертизата счита, че те са относими към делото, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която следва да е лекар гастроентеролог, който след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка при жалбоподателя, при ответника и навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси 1, 2, 3, 4 и 5, които касаят клинични пътеки от компетентността на лекар гастроентеролог.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след внасяне на депозита.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която следва да е лекар със специалност нервни болести, който след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка при жалбоподателя, при ответника и навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси относно ИЗ №2473 от 18.04. до 23.04.2016г. по клинична пътека № 56.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер 100 лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след внасяне на депозита.

 

Поради необходимостта от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: