ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2193 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - управител на НЗОК София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К..

Явява се вещото лице д-р Е.Д.К..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението по допуснатата съдебно-медицинска експертиза е постъпило на 16.03.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д-р Е.Д.К., на 61 г., неосъждан, без родство със страните. Не работи при жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Поддържам заключението, което съм представил.

 

АДВОКАТ Ж. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 150 лв., от които 100 лв. внесени като първоначален депозит и 50 лв. от остатъка по внесения депозит за другата съдебно-медицинска експертиза, приета на 14.03.2017г.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Ж. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ж. – Моля да отмените поканата в обжалваните от нас части и да ни присъдите разноските по делото, които са направени.

Представям писмени бележки, с копие за другата страна.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана.

Моля да потвърдите поканата като законосъобразна.

Представям писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: