ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2192 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно  уведомен,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Д.Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в предходното съдебно заседание.

Явява  се вещото лице Х.П.Х..

По хода на делото:

          АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-автотехническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№11774/07.11.2017 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице Х.П.Х..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

Х.П.Х.- На 65 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.: Поддържам заключението, което съм изготвил.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Въпрос на Ю.К.Т.: Какво е включено в употребата на вещтта като демонстрационен?

Вещото лице Х.: Мога да обясня, какво означава демострационен продукт, но по принцип. Конкретно не мога. Демонстрационните са, когато идват клиенти при тези машини. Моточасовете са мерят на уред, който е част от оборудването на мащината.Те са отразени във всички официални документи.

Ю.К.Т.: Нямам повече въпроси към експерта.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.П.Х., изготвил съдебно-автотехническата експертиза.

На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в размер на 400.00/ четиристотин/ лева, съобразно  представената справка-декларация. 

АДВ.Д.: Нямам  други искания.

Ю.К.Т.: Във връзка с  Ваше разпореждане представям и моля да приемете заповед № РД-793/29.12.2016 година, с която Началника на сектор „Ревизии“ е бил заместен от друг служител. Представям съобразно разпореденото от Вас, справка за налични надвнесени суми от програмен продукт „СУП“ на НАП към относиминте  към предмета на спора периоди, какви задължения, плащания и какви суми са  се явили надвнесени за даден период.Прилагам едно кратко обясние към тях, в което се сочи за всяка от тях и към края на периода какви задължения има, в какъв размер и има ли остатък.

АДВ.Д.: Твърдя, доверителят ми каза, че са превели цялата сума по РА, преди месец.

          Съдът, по  така представените от ю.к.Т. писмени доказателства

                                      О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените в днешното  съдебно заседание и  изискани служебно писмени доказателства от ответната страна, както следва: Заповед за земестване № РД-793/29.12.2016 година и становище, ведно със справка от програмен продукт „СУП“ на НАП за 2010г., 2011г. и 2012 година  на електронното досие на жалбоподателя по данъчно-осигурителната му сметка

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

събирането на доказателства.

Съдът катовзе предвид изявлението на страните и събраните по делото доказателства намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

          АДВ.Д. : От името на моя доверител моля, да отмените изцяло ревизионния акт, като неправилен и незаконосъобразен. Подготвил съм подробна  писмена защита, но искам да откроя два основни въпроса. Първият   спорен въпрос по делото е има ли право физическото лице-земеделски производител, което не е регистрирано като едноличен търговец, да се полза от разпоредбата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ.Според органа по приходите въпреки, че доверителят ми е извършвал стопанска дейност, щом не притежава качествата на търговец по смисъла на чл.56 от ТЗ не може да бъде адресат на преференцията на чл.48, ал. 6 от ЗДДФЛ.Този извод на ограна по приходите е в колизия с константната практика на ВАС описана в пет решения, които представям с пимената защита като аргаментите са подробно изложени в нея. Вторият спорен  въпрос е дали доверителя ми е спазил изискването за закупуване на  нова земеделска техника за ревизираната 2012 година. Според ограна по приходите нова земеделска техника думата „нова“ следва да се тълкува като неупотребявана, като отново този израз е в противоречие с практиката на ВАС както и с практиката на останалите административни съдилща според, която  понятията „нови“, използвани в българския закон следва да се приемат като нов за съответния земеделски производител, не както се приема от органа по прохидите като придобит неодавна. В защитата си съм описал подробни аргументи, основаващи се на практиката на съдилища и ВАС, посочил съм тези решения, както и ги представам на съда. Претендирам съдебно-деловодни разноски.Представям актуализиран списък на разноските, като  доказателство за заплащане на адвокатския хонорар съм изпратил със становището си.

            Ю.К.Т.: Аз няма да навлизам в подробности. Поддържам тезата на органа по приходите, че жалбоподателя не е имал право да се ползва от преференцията на чл.48,ал.6 от ЗДДФЛ,  не  е имал право да преотстъпва данъка, защота не е имал качеството на търговец по смисъла на Търговския закон. По вторият основен момент  за 2012 година,  за спазване на изисквания на чл.189б,ал.1 от ЗКПО в редакцията, която е приложима считаме, че тази констатация намери приложение и чрез изготвената експертиза, че закупената техника не отговаря на изискаванията на закона. Независимо по начина, по който е била използвана, закона не прави разграничения дали е нова или някакви други хипотези. Моля да потвърдите ревизионния акт.  Моля при произнасяне на решението да  се съобразите изцяло с решението на директора на ОДОП.Претендирам разноски  в размер на 1570 лева.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: