ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 2192 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Д., редовно и своевременнопризован,  не се явява и не се представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

По хода на делото:

Съдът докладва, че по делото с входящ №10611/09.10.2017 година е постъпила молба  от адв.Д.Д., процесуален представител на жалбоподателя с искане за отлагане на делото без да бъде даден ход и с доказателствени искания. Като основание същия сочи явяването му по гражданско дело  в СГС, на чието присъствие в о.с.з. страната, чийто интерес представлява държи.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото, сочените обстоятелства не са основания за отлагане.

Съдът като взе предвид доказателствата и причините на порцесуалния представител на жалбоподателя намира, че липсват доказателства за  невъзможност самия жалбоподателя да се яви в днешното съдебно заседание, както и такива за невъзможност своевременно да ангажира процесуално представителство в лицето на друг адвокат.

Съдът  намира, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба от Д.И.Д., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № Р-02002016009530-091-001/11.05.2017 г., издаден от Н.К.Ж.- началник сектор „Ревизии“-възложил ревизията и Д.Б.М.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас- ръководител на ревизията, потвърден с Решение №170/24.07.2017г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, при ЦУ на НАП.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да докаже наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния ревизионен акт.

Указва, че в  тежест на всяка от страните в процеса, в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, е да установи наличието на същите с допустимите в производството доказателствени средства.

Докладва постъпилата административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка и приложения в нея отпичен носител. Представям доказателства, касаещи автентичността и валидността на положените в хода на ревизионното производство върху различни  документи електронни подписи на длъжностни лица, органи по приходите, удостоверяващи годността на извършеното заверяване.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представената административна преписка, както и допълнително представените в дн.с.з. писмени доказателства, относно валидността на електронните подписи.

Съдът докладва, че процесуалния представител на жалбоподателя с докладваната по-горе молба за отлагане на делото е направил  доказателствени искания  т.е. повторил е доказателствените искания, посочени в самата жалба, а именно: За назначаване на  съдебно-автотехническа експертиза за установяване на обстоятелството:

„Нов по смисъла на закона ли е телескопичния товарач, закупен с договор запокупко-продажба №110018 от 04.06.2013 година. Желае при режим на довеждане да бъдат допуснати двама свидетели относно фактическото състояние на товарача при получаването му от страна на жалбоподателя, след предаването му от дружеството продавач.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Предоставям на съда относно назначаване на експертиза. Противопоставям се на разпита на свидетели.Считам, че показанията са неотносими, състоянието на техниката  може да се установи по друг начин, а не със свидетелски показания.

Съдът като взе предвид становището на ответната страна, намира искането за назначаване на експертиза със задачите поставени в молбата на стр.№139 -№140 за допустимо и относимо към предмета на спора. Що се отнася до искането за разпит на свидетели съдът счита, че действително както твърди и процесуалния представител на ответния орган, обстоятелството нова по смисъла на ЗКПО ли е техниката, предмет на спора не може да бъде установено със свидетелски показания. Това доказателствено средство се явява негодно за установяване на спорното обстоятелство,  поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя за разпит на свидетели за соченото от жалбоподателя обстоятелство в следващото съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-автотехническа експертиза.Вещото лице, по която след посещение при продавача и купувача и запознаване с оригиналните документи, касаещи автентичността и идентичността на земеделската техника, предмет на спора и след сравнение на документите, налични в двете дружества, както и след  прилагане на други  допустими съобразно компетентността на вещото лице способи, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси.В случай, че вещото лице установи писмени документи в коя да е от двете страни по договора за продажба, различни от представените по делото, да представи същите, заверени от страната, от която изхождат, ведно със заключението по назначената експертиза.

Експертизата  да се изготви от вещо лице Х.П.след внасяне на депозит в размер на 400.00 /четиристотин/ лева  в 7 дневен срок от датата на уведомяване на жалбоподателя за допусната експертиза и постановеното задължение във  връзка с нея, като вещото лице бъде уведомено за експертизата незабавно след внасяне на депозита.

При  несвоевременно внасяне на депозита съдът предупреждава жалбоподателя,  че  ще приеме  обстоятелствата, за които ангажира същата за недоказани и с оглед бързина на производството ще приключи същото в следващото съдебно заседание, в случай че фактическата обстановка по делото е пълно, всестранно и обективно изяснена.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, с оглед необходимостта от изготвяне на допуснатата и възложена съдебно-автотехническа експертиза, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2017 година от 13:45 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: