ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На първи октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2191 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лиан Кънстракшън Сървисис“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат С., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Поморие, редовно уведомен,  представлява се от адвокат Г., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Лиан Кънстракшън Сървисис“ ООД против Решение № 9/02.08.2018 г. на Главния архитект на Община Поморие, с което е възобновено административното производство и е отменено Разрешение № 26/26.10.2017 г. на Главния архитекта на община Поморие за поставяне на асфалтосмесител в ПИ 00833.9.269 по плана на гр. Ахелой за срок от 10 години, с искане за обявяване на решението за нищожно, евентуално същото да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно и издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата по изложените в нея подробни съображения.

Нямам възражение по доклада. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Г.: Нямам възражение по доклада.

Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат като доказателства документите, представени с административната преписка.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административната преписка по издаване на оспореното решение на Главния архитект на община Поморие.

Предвид заявеното от страните за липса на доказателствени искания съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата като отмените обжалваното от нас решение на Главния архитект на община Поморие като нищожно, евентуално като незаконосъобразно.

Производството по чл. 99 АПК е извънреден способ за контрол срещу влязъл в сила административен акт, предвид особеностите на извънинстанционния контрол, засягащо стабилитета на административния акт. Същото е строго формално, развива  се при наличието на фактически състав, който изисква влязъл в сила административен акт, който не е обжалван по надлежния ред, както и да не са нарушени преклузивните срокове, визирани в чл. 102 АПК. Съдебната практика е трайна, че така предвидените срокове са преклузивни и когато производството не е възобновено в тези срокове се погасява правото на административния орган да отмени вече влезлия в сила административен акт.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски, за които представям списък на разноските и доказателства, че са платени по банков път.

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо председател, моля след като се уверите, че подадената жалбата е неоснователна да оставите изцяло в сила като правилен и законосъобразен издадения административен акт на Главния архитект на община Поморие.

Моля да ми присъдени извършените съдебно-деловодни разноски, за които представям списък на разноските.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: