ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2190 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.И., редовно уведомен, явява се лично.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, не се явява прокурор.

          Не се явява свидетелят Г.Т.. Същият е нередовно уведомен. 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу РА № Р-02000215009894-091-001/22.07.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 246/11.10.2016г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното открито съдебно заседание на 18.04.2017 г. съдът постанови да се изпратят повторно молби по чл. 192 от ГПК до четири търговски дружества и да се призове свидетелят Г.Т.. В тази връзка по делото се представиха обяснения и писмени доказателства от „Хамар“ ЕООД, „Феникс Бдин“ ЕООД и „Импортс Инвест“ ЕООД. Дружеството „Каней“ ЕООД не беше установено на адреса си на управление, видно от невръчената му призовка на л.7454 от делото. Не беше редовно уведомен и свидетелят Г.Т.. Изпратената му призовка е върната в цялост с отбелязване от призовкаря на л.7457 от делото, че свидетелят живее на адреса, но се укрива.

Вчера постъпиха три молби от процесуалния представител на жалбоподателя. С първата се иска от съда да задължи трето неучастващо по делото лице – „Онтайм България“ ЕООД да представи всички документи за плащане извършени в посочен период, към доставчици, към персонала, към НАП и други държавни органи, физически и юридически лица. С втората молба е поискано извършване на съдебно-счетоводна експертиза с поставени въпроси. С третата молба е поискано приемането на писмените доказателства постъпили от  „Хамар“ ЕООД, „Феникс Бдин“ ЕООД и „Импортс Инвест“ ЕООД. Иска се свидетелят Т. да бъде призован за следващо съдебно заседание.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам доказателствените искания направени от адвоката ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Постъпилите писмени доказателства от трети лица да бъдат приети като доказателства по делото.

По отношение на свидетеля, който е допуснат до разпит, не възразявам да бъде призован и разпитан за следващо съдебно заседание.

По отношение на съдебно-счетоводната експертиза, чието назначаване се иска, считам, че същата е неотносима, тъй като има вече влезли в сила решения за дължими суми по ревизионен акт, който е издаден по друго ревизионно производство и това не е предмет на разглеждане в настоящото производство. Извън предмета са и считам, че тази експертиза би била неотносима към предмета на това дело.

Оставям на преценка на съда по отношение на молбата във връзка с предмета на доказване и за изискване на счетоводни документи от дружеството.

 

Съдът във връзка с направените доказателствени искания намери, че искането да се задължи „Онтайм България“ ЕООД да представи документи, следва да се остави без уважение, защото жалбоподателят не е направил такова искане своевременно с исканията към другите четири дружества. Той не е обосновал каква е връзката на тези доказателства с предмета на доказване, а освен това е направил искане за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която ще извърши проверка и на тези обстоятелства. По отношение на свидетеля Г.Т., съдът държи да посочи, че за разпит на този свидетел ще бъде направен само още един опит да бъде изслушан чрез призоваване за следващо открито съдебно заседание, тъй като за съда съществува съмнение за шиканиране на процеса чрез неговия разпит. При първото му призоваване, което беше редовно, свидетелят не се яви, а се оказа, че е болен, като болничният лист беше представен от жалбоподателя. От това може да се направи извод, че жалбоподателят или неговите пълномощници имат връзка с този свидетел. За днешното съдебно заседание пък свидетелят Т. е нередовно уведомен, като по данни от призовкаря съществуват съмнения, че се укрива. Ако за следващото съдебно заседание свидетелят Т. е отново нередовно уведомен и при съмнение, че се укрива от призовкаря или не бъде доведен от жалбоподателя, този свидетел ще бъде заличен и няма да бъде извършен негов разпит.

По искането за съдебно-счетоводна експертиза, съдът намери, че същата следва да бъде допусната и извършена с оглед нуждата от специални знания по поставените от жалбоподателя въпроси.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените и изпратени писмени доказателства от „Хамар“ ЕООД, „Феникс Бдин“ ЕООД и „Импорт инвест“ ЕООД.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице С.А., която да отговори на въпросите поставени в нарочната молба от адв. И.П., след внасяне на депозит в размер на 650 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя да се задължи „Онтайм България“ ЕООД да представи посочените в нарочната молба документи.

За следващото съдебно заседание да бъде призован свидетелят Г.Т., като УКАЗВА на жалбоподателя, че при ново неявяване на този свидетел или при невъзможност същият да бъде редовно уведомен, свидетелят ще бъде заличен и няма да бъде разпитван по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2017 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: