ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2190 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат П., с представено по делото пълномощно.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба против Ревизионен акт № Р-02000215009894-091-001/22.07.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 246/11.10.2016г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Предходното открито съдебно заседание на 17.01.2017 г. беше отложено, за да се гарантира възможността на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на жалбата си.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Заявявам обаче, че тя е непълна. В тази връзка ще направя доказателствено искане за събиране на доказателства, които считам, че не са налични в административната преписка.

Представям писмени доказателства по опис на съда, с препис за ответната страна. В тази връзка представям следните молби, изразяващи доказателствените ни искания: първата е молба за разкриване на данъчно- осигурителна информация по отношение на „ОНТАЙМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и да се задължи ТД на НАП - София да представи намиращите се в данъчното досие на това дружество документи, подробно описани в молбата.

Представям и молба за допускане на свидетел до разпит при режим на призоваване на лицето Г.С.Т. с адрес за призоваване: гр. С., бул. „*.“ бл. *, вх. *, ап. **.

Представям молба за разкриване на данъчноосигурителна информация по отношение на „ИМПОРТС ИНВЕСТ“ ЕООД, както и да се задължи ТД на НАП гр. София - офис „Младост“, да представи намиращите се в данъчното досие на това дружество документи – ревизионен акт и други, посочени в молбата.

Представям и молба за разкриване на данъчноосигурителна информация по отношение на „ФЕНИКС- БДИН“ ЕООД, както и молба да се задължи ТД на НАП гр. Велико Търново - офис Видин да представи писмени доказателства така, както са посочени в молбата.

Следващата молба, която представям е идентична за разкриване на данъчноосигурителна информация за фирма „ХАМАР“ ЕООД, както и да се задължи ТД на НАП ГР. София - офис „Надежда“, да представи намиращите се в досието на дружеството ревизионен акт и други посочени в молбата.

Представям и следваща молба, с която на осн. чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции и във вр. с чл. 74, ал. 2, т. 2 от ДОПК, моля да допуснете разкриване на банкова тайна и данъчноосигурителна информация по отношение на „ОНТАЙМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като задължите Първа инвестиционна банка, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, да представи по делото първо договор за кредит с номер, описан в молбата, както и извлечения за движението на парични средства по банкова сметка *** „ОНТАЙМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в лева и евро за посочените в тази молба периоди.

Представям и четири молби за представяне на документи с правно основание чл. 192 от ГПК, като се задължат неучастващи в процеса трети лица да представят намиращи се в тях документи, подробно описани във всяка една от молбите, касаещи фирмите „Хамар“ ЕООД, Феникс-Бдин“ ЕООД, „Импорт инвест“ ЕООД и дружеството „Каней“ ЕООД.

Доказателственото значение на така направените доказателствени искания по отношение първата молба считам, че събирането на доказателства, които са събрани в хода на ревизионното производство на „Онтайм България“ ЕООД от НАП, както от трети лица - доставчици на това дружество, така и от самото ревизирано лице е необходимо в настоящото производство по следните две причини:

Първо тези документи се цитират като прилагани в ревизионното производство на дружеството, а едновременно с това във второто ревизионно производство, приключило с оспорвания ревизионен акт срещу М.И., като част от приложения РД доказателства се сочат доказателства събрани в хода на ревизията на „Онтайм България“ ЕООД. В същото време при преглед установих, че те не се съдържат в пълнота по административната преписка.

Второто основание налагащо необходимост от събиране на тези писмени доказателства е обстоятелството, че правните изводи формирани от решаващия орган, потвърждаващи оспорвания РА относно наличието на поведение на М.И., изразяващо се в укриване на факти и обстоятелства от органа по приходите и от публичния изпълнител, са формирани въз основа на констатации и писмени доказателства, събирани в друго ревизионно производство. В тази връзка и въз основа на твърденията ни изложени в жалбата до настоящия съд, а именно че РА на „Онтайм България“ има доказателствена сила по отношение на настоящото производство единствено и само досежно размера на установените с него публични задължения и периода, за който те са установени, а не по отношение на констатациите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на доказателствените искания считам, че първото от тях за допълване на преписката с материали от ревизията на „Онтайм България“ ЕООД е допустимо, относимо и не възразявам. Имам възражение по отношение на молбите за събиране на доказателства от дружествата „Хамар“ ЕООД, Феникс-Бдин“ ЕООД, „Импорт инвест“ ЕООД и дружеството „Каней“ ЕООД, като считам, че тези предходни доставчици и доказателствата, които биха могли да представят, са без значение по отношение на предмета на спора и такива доказателства биха били неотносими към него. Същият аргумент имам по отношение на разпита на свидетел. Имам същите възражения предвид факта, че предаване на стоката, която е предмет на доставки, за които има влязъл в сила РА няма да допринесе за изясняване на настоящия спор.

По отношение на другите доказателствени искания твърдя, че също имаме влязъл в сила РА по отношение на „Онтайм България“ ЕООД и изследване на доставчиците по същия този РА считам, че е неотносимо към настоякия спор.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам за се уважат направените доказателствени искания. Аз няма да соча доказателства.

РЕПЛИКА НА АДВ. П.: Независимо, че е влязъл в сила ревизионния акт е друг субект, а не М.И., поради което моля да бъдат допуснати исканията.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

РАЗКРИВА данъчноосигурителна информация по отношение на дружествата „Онтайм България“ ЕООД, „Импортс инвест“ ЕООД, „Феникс- Бдин“ ЕООД и „Хамар“ ЕООД.

РАЗКРИВА на банкова тайна по отношение на „Онтайм България“ ЕООД, като ЗАДЪЛЖАВА Първа инвестиционна банка, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, да представи по делото Договор за кредит с №*********, описан в молбата, както и извлечения за движението на парични средства по банкова сметка *** „Онтайм България“ ЕООД в лева и евро за посочените в тази молба периоди.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. София- офис „Изток“ да представи намиращите се в данъчното досие на дружеството „Онтайм България“ ЕООД документи, подробно описани в молбата.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. София - офис „Младост“, да представи намиращите се в данъчното досие на дружеството „Импортс инвест“ ЕООД документи – ревизионен акт и други, посочени в молбата.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. Велико Търново – офис гр. Видин, да представи писмени доказателства, намиращи се в данъчното досие на дружеството „Феникс- Бдин“ ЕООД така, както са посочени в представената молба.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. София - офис „Надежда“, да представи намиращите се в данъчното досие на дружеството „ХАМАР“ ЕООД писмени доказателства - ревизионен акт и други така, както са посочени в молбата.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 192 от ГПК трети неучастващи в процеса лица - Хамар“ ЕООД, Феникс-Бдин“ ЕООД, „Импорт инвест“ ЕООД и дружеството „Каней“ ЕООД да представят намиращи се в тях документи, подробно описани във всяка една от молбите.

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване лицето Г.С.Т. с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Б.“ бл. *, вх. *, ап. **, след внасяне на депозит в размер на 100 лв., платими в 3-дневен срок от днес.

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2017 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове допуснатия до разпит свидетел.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: