ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2190 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Ц., преупълномощен от адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, не се явява представител.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу ревизионен акт № Р-02000215009894-091-001/22.07.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 246/11.10.2016г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното открито съдебно заседание на 21.02.2017 г. съдът допусна разкриването на банкова тайна и на данъчно-осигурителна информация и задължи съответните субекти да представят посочени документи.

С входящ № 2363 от 10.03.2017 г. са представени писмени доказателства по опис от трето неучастващо лице по делото - ТД на НАП гр. Велико Търново - офис Видин.

ДОКЛАДВА постъпил от трето неучастващо по делото лице - ТД на НАП гр. София, офис Надежда писмен отговор
 с вх. № 2505 от 14.03.2017 г., с който уведомяват съда, че по отношение на „ХАМАР“ ЕООД няма издаван ревизионен акт за определяне на задължения по ЗДДС.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили писмени доказателства по опис от трето неучастващо по делото лице – ТД на НАП гр. София, офис "Младост" с вх. № 2679 от 17.03.2017 г.

ДОКЛАДВА постъпили писмени доказателства по опис с вх. № 3405 от 5.04.2017 г. от трето неучастващо по делото лице - ТД на НАП гр. София.
          Съдът ДОКЛАДВА постъпили писмени доказателства по опис от трето неучастващо по делото лице  „Първа инвестиционна банка“ АД
с вх. № 3542 от 10.04.2017 г.

ДОКЛАДВА и постъпила молба вх. № 2723 от 20.03.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. И.П. за промяна на съдебния адрес.

Освен това съдът допусна до разпит в качеството на свидетел лицето Г.С.Т., за разноските по явяването на който жалбоподателят внесе депозит от 100 лв., след което свидетелят беше редовно уведомен (л.673а). На 12.04.2017г. е постъпила молба от адв. П., че е била уведомена от свидетеля Т., че не може да се яви за днешното съдебно заседание поради заболяване, за което представи болничен лист, а освен това  жалбоподателят ще бъде представляван от адвокат С. Ц., който е преупълномощен от нея.

 

 

АДВ. Ц.: Моля да бъде предоставена възможност на свидетеля за следващо съдебно заседание да се яви.

Констатирах, че от третите неучастващи лица „Импорт инвест“ ЕООД, „Хамар“ ЕООД, „Феникс Бдин“ ЕООД и „Каней“ ЕООД не са постъпили доказателства и няма данни да са уведомени за представяне на доказателствата. Представям молба с доказателствени искания, като моля да бъдат изпратени повторно молби по чл. 192 от ГПК до третите неучастващи лица в процеса, като им бъде дадена още една възможност за представяне на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъдат приети представените доказателства.

Не се противопоставям да бъде дадена възможност за разпит на свидетеля.

Да се даде възможност за предоставяне на доказателствата, които са изискани от  третите лица.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА докладваните в началото на днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2017 г. от 9.50 часа, за която дата да бъде призован свидетеля Г.Т., както и да бъдат изпратени повторно молби по чл. 192 от ГПК на дружествата „Импорт инвест“ ЕООД, „Хамар“ ЕООД, „Феникс Бдин“ ЕООД и „Каней“ ЕООД.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: