ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2190 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат П., с пълномощно по делото.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

          Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по жалба против Ревизионен акт № Р-02000215009894-091-001/22.07.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 246/11.10.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното открито съдебно заседание на 11.07.2017 г., съдът даде възможност на вещото лице А. да изготви допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза и указа на ответника в срок до днешното съдебно заседание, да представи съответните удостоверения по чл.24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас да подписват съответните документи с квалифициран електронен подпис. На 03.08.2017 г. постъпи писмо от ответника, с която бяха представени изисканите удостоверения.

На 25.09.2017 г., т.е. в законоустановения срок, по делото беше представена и изготвената от вещото лице А. съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

С.В.А. – ** г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към експертизата. Считам, че вещото лице е отговорило изчерпателно. Работило е по всички налични по делото документи, включително и тези, които постъпиха от третите неучастващи лица. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 14 от заключението, при отговора на въпрос № 6 сте посочили, че при последващата реализация на стоките, е реализиран нетен размер на приходите от продажби в размер 10 145 000 лв., съгласно отчета за приходи и разходи за 2013 г. Откъде се получава разликата, тъй като от нетни приходи от продажби от самото лице по чл. 92 от ЗКПО е заявено в размер на 11 937 000 лв.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е разлика. В сумата 10 145 000 лв., която аз съм посочила в заключението, това е нетния размер на приходите само от продажби на стоки, тъй като въпросът е при последващи продажби какъв е реализиран. Приходът от продажби на стоки е в размер на 10 145 000 лв. Дружеството има реализирани продажби от услуги, които не участват в общата сума на приходите от продажби. На последващия въпрос дали има реализирана печалба - въпрос № 7, който е свързан с отговора на въпрос № 6, съм  посочила отчетените приходи от продажба на стоки в размер на 10 145 000 лв., като съм посочила каква е балансовата стойност или цената на придобиваните стоки и като резултат само от продажбата на стоки е реализирана тази печалба за 2013 г. Не участват приходите от печалба от услуги нито това, което е продало.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУНСУЛТ Т.: Това значи ли, че за същия период дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 86 723 лв. и как е получена при положение, че е реализирана такава разлика в печалба?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съсредоточила съм се върху приходите от продажба на стоки. От продажбата на стоки е реализирана печалба, а при продажбите на услуги е реализирана загуба. Реализираната загуба от продажба на услуги е по-голяма математически от реализираната печалба от продажба на стоки - резултатът на дружеството за годишен размер.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Вие не сте изследвали как е формирана счетоводната загуба?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала в детайли този въпрос, тъй като тук се касае за продажбата на стоки. Въпросът, който ми беше поставен, е свързан с продажбата на стоки.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 800 лв., от които внесени като депозит от жалбоподателя 650 лв., а за остатъка съдът ОСЪЖДА жалбоподателя да внесе сумата от 150 лв. по депозитната сметка на съда, в 7-дневен срок считано от днес.(изд. Р.К.О. – 650 лв. на 03.10.2017 г.)

 

АДВ. П.: Представям извлечение от банкова сметка на „Онтайм България“ ООД за движението на плащанията към НАП за ревизирания период. Моля да бъде прието като писмено доказателство, като в защитата по същество ще установим, че дружеството по времето, по което жалбоподателят е бил негов управител, е извършвало плащания на публичните задължения.

Представям списък на разноските за водене на делото в размер на 1660 лв. – депозит за вещо лице, държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приобщи представеното писмено доказателство от адв. П. към доказателствата по делото.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да отмените оспорения ревизионен акт. Същият е незаконосъобразен и неправилен.

Моля да ми предоставите по-дълъг срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Поддържам становището си, че той е законосъобразен и правилен, и че констатациите на органа са обосновани със събраните по делото доказателства, включително и заключението, дадено от допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в съдебната фаза. Подробни съображения са изложени в потвърждаващото решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, с което обжалвания ревизионен акт е потвърден, като моля същите да бъдат взети предвид при постановяване на решението. В случай, че постановите решение, с което да отмените административния акт, претендираме юрисконсултско възнаграждение върху материалния интерес, съгласно Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения, в размер на 8517 лв.

АДВ. П.: Претендирам направените съдебно-деловодни разноски. Представих списък на разноските.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия, моля да отхвърлите жалбата срещу решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, с което е потвърден процесния ревизионен акт, като неоснователна. Считам, че е правилен изводът на приходната администрация за реализирани приходи от продажби, описани в ревизионния акт, потвърдени с решение на директора, като на основание чл. 19, ал. 1 от ДОПК същите са налице и са относими към ангажиране отговорността на жалбоподателя относно неговите задължения.

Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: