ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 218 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е. Г.С.,  редовно и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно аседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ НЕСЕБЪР към ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

Явява се призования свидетел М.В.М..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да  се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от Е. Г.С., ЕГН **********,  с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0304-000791/13.12.2017 година на Началник сектор към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на на адмиистративния орган да установи наличие на предпоставките,  както материално-правните така и процесуално-правните за постановяване на оспорения адмнистративен акт.

Съдът указва на жалбоподателя, че в случай че черпи права от позитивни факти и обстоятелства, на които се позовова, негова е тежестта да докаже съществуването на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът със свое разпореждане е указал при образуване на делото, че в  тежест на жалбоподателя е до обори обстоятелствата, установени в АУАН  по повод, на които е издадена процесната заповед. В тази връзка е  конституирал в качеството на свидетел актосъставителя М.В.М..

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Да се приеме  представената административна преписка.

 С оглед становището  и като взе предвид обстоятелствата,  че доказателстваната по представената административна преписка са допустими и относими към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата административна преписка.

Снема самоличност на явилия се свидетел, както следва:

М.В.М.: ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя.Служител на „Пътна полиция” в РУ Несебър при ОД на МВР Бургас.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ  М.: Спомням си за акта. На 06.12.2017 година в 13.50 часа в град Несебър на ул. Първа срещу хотел „Бисер” спряхме за проверка лек автомобил „Фолксваген Туран“с рег.№ 036М781 с водач жалбоподателят С.. Той управляваше МПС-то. Същият беше поканен в Районното управление да му бъде извършена  проверка с техническо средство  за употреба на наркотични и други упойващи вещества. Беше му извършена проверка с техническо средство, но техническото  средства отчете невалидни резултати.Този тест  има тестова касета, в която се поставя склюнков материал и ако слюнковия материал не е достатъчен излиза невалиден резултат- на всички групи от наркотичните вещества. Поискахме да направи втори тест, но той отказа и му беше съставен този акт.Дадохме талон, но той отказа да го получи.

ВЪПРОС НА АДВ.К.:Съставихте ли протокол за проверка за употреба  на наркотични и други упойвощи вещества?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, за първата проверка.

ВЪПРОС НА АДВ.К.:В протоколът има ли реквизит какъв е резултата?

СВИДЕТЕЛЯТ М.:В протоколът  няма реквизит какъв е резултата.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Вписахте ли в талона за медицинско изследване номер и час на издаване?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не, не е вписан.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Резултатите съхрянават ли се в паметта?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да,  позволява се и техническо разпечатване на протокола.

Поради изчерпаване на въпросите към  свидетеля М. съдът освободи същия от съдебната зала.

АДВ.К.: Представям протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества от 06.12.2017 година.

Съдът счита, че представения протокол е относим към предмета на спора, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното копие на протокол за извършена проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества с дата 06.12.2017 година.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Уважаеми господин съдия, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. От представеният протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества се опровергава по категоричен начин фактическата обстановка, отбелязана в заповедта и в АУАН. Фактът, че такава проверка е извършена е голословно     твърдение, че този резултат от тази проверка е бил невалиден, затова защото в самия протокол липса място за отбялязване за невалидност.  В графата  за  номер и час такова отбялязване липса в талона за медицинско изследване. Този талон, който е представен може да се  състави и по-късно. Не случайно запитах дали техническото средство има памет и дали резултатите от проверката  могат да се разпечатат. Това е фактическо обстоятелство от кръга на ноторно  известните. Задължително резултатите от извършената проверка се представят като писмено даказателство.За мен лично е небосновано да не се представят протокол и разпечатка от извършената проверка, които са писмени доказателства. Моля да отмените  заповедта.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: